• BIST 11139.34
  • Altın 2616.886
  • Dolar 33.06
  • Euro 36.0091
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
  • Antalya 31 °C

Turizmi Teşvik Kanunu teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Turizmi Teşvik Kanunu teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

ANKARA- AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla "turizm hizmetleri yönetim birlikleri" kurulacak. Konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirilecek. Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetler evi ile ordu evleri bu düzenlemeden muaf tutulacak. Belirtilen süreler içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmelerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığınca belgelendirme işlemi yapılan tüm konaklama tesislerinde kapasite artışı yapılması durumunda, altyapıya getirilen yük dikkate alınarak yatak kapasitesi üzerinden sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katılım payı istenilebilecek. Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak. Turizm işletmesi belgeli işletmelerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen izinle yabancı personel çalıştırılabilecek.

turizmi-tesvik-kanunu-teklifi-tbmm.jpgKültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla "turizm hizmetleri yönetim birlikleri" kurulacak.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler getirilecek.

"Turizm merkezleri", kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dahil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen alanları tanımlayacak.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespitinde; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm değerleri ile turizm potansiyeli dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümleri, turizm merkezleri hakkında da uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde; alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, tanıtımının, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin özel sektör iş birliği ile sağlanması amacıyla, ilgili yatırımcıların da katılımıyla turizm hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkili olacak.

- Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi

Turizm sektöründe, Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunluluğu getirilecek.

Belgeli yatırımların, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zorunlu olacak ancak bu süre Bakanlıkça uzatılabilecek.

Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu hale getirilecek.

Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetler evi ve ordu evleri için Bakanlıktan turizm belgesi alınması zorunlu olmayacak.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde gidererek turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen plaj işletmelerinin iptal işleminin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilecek.

turizmi-tesvik-kanunu-teklifi-tbmm-001.jpg

TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ ALAMAYAN İŞLETMELERİN FAALİYETLERİNE SON VERİLECEK

Belirtilen süreler içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesisler için tahsis koşulları uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, turizm sektörünün kalkınmasını ve planlı ve kontrollü şekilde gelişimini sağlamak için sosyal ve teknik alt yapı hizmetlerinin karşılanması için kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ve turizm merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin tür veya kullanım kararı değişikliği ile kapasite artışı durumlarında yatırımcıdan sosyal, teknik ve benzeri altyapıya katılım payı istenecek.

Beş yıldızlı oteller ve tatil köyleri; kendi müşterilerine motor hacmi 2900 cc ve üzeri binek olan, 3 yıl ve üzeri leasing dahil kendi öz malı araçlarıyla geliş gidiş noktaları ile tesis arasında transfer hizmeti sunabilecek. Bu şekilde transfer hizmeti sunulacak araç sayısı 5'i geçemeyecek. Bu faaliyet, seyahat acentası aracılığıyla gelen ve transfer sözleşmesi olan müşterilere sunulamayacak.

LÜKS KAMPÇILIĞIN YASAL ALTYAPISI OLUŞTURULACAK

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu yararı doğrultusunda korunmasına veya kullanılmasına katkıda bulunacak ücretsiz girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

Lüks kampçılık turizm türünün, yasal altyapısı oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak. Bu kapsamda Kıyı Kanunu'na uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, doğal çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılması amacıyla kiralama yapılabilecek. Tesis kapsamında yapılacak her türlü ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun olarak yapılacak.

Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almayan tesisler işletmeye açılamayacak. Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alınmasının ardından başka bir işleme gerek kalmaksızın 15 gün içinde bu tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilecek. Sözleşmelerine aykırı olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira sözleşmeleri feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapma, yaptırma, resen onaylama ve tadil etme konusundaki yetkisine ilave olarak, bu bölge ve merkezlerle çakışan korunan alanlardaki planların Kültür ve Turizm Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülmesi sağlanacak. Böylece bu alanlara ilişkin kurumlar arası yetki çakışması ve ihtilaf ortadan kaldırılarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak bürokratik işlemler azaltılmış, yetki çakışmasından kaynaklı yatırımcıların mağduriyeti giderilmiş ve yatırımların hızla planlanıp hayata geçirilmesi sağlanmış olacak.

Kamu taşınmazlarının turizm amaçlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi süresi, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi için 2 aydan 3 aya çıkartılacak.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında kalan belediye, il özel idaresi ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ait taşınmazlar da yatırımcıların talebi, maliki idarenin uygun görüşüyle, tahsis bedeli maliki idareye ait olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırımcılara tahsis edilebilecek.

Turizm işletmesi belgeli işletmelerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen izinle yabancı personel çalıştırılabilecek.

Deniz turizmi araçlarında çalışmalarına müsaade edilecek yabancı zabit ve kaptanların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yeterliliklerinin tanındığına dair belge almaları zorunlu olacak.

turizmi-tesvik-kanunu-teklifi-tbmm-002.jpg

DENİZ TURİZMİ TESİSLERİ İŞLETMECİLİĞİ

Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği yapılabilmesi için gerçek ve tüzel kişiler tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığından belge alınması zorunluluğu getirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca faaliyetine ilişkin ilk kez izin verilen deniz turizmi tesisleri işletmelerinin, bu izni aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm işletmesi belgesi iptal edilen deniz turizmi tesisi işletmelerinin, iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeniden belge almaları zorunluluğu getirilecek.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından turizm amaçlı sportif faaliyet işletmeciliği ve ticari faaliyetine esas olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen belgeleri haiz olmak kaydıyla, deniz turizmi araçları işletmeciliği yapılabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından belge alınması gerekli olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli deniz turizmi araçları ile turizm amaçlı sportif faaliyet işletmeleri, Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelikte belirtilen amaçlar dışında faaliyette bulunamayacak.

İstanbul'da faaliyet gösteren ve ilgili idareler tarafından yolcu taşımacılığı yapmak için yetkilendirilen deniz araçları, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek şartları taşımaları şartıyla ve belirlenecek bedel üzerinden belge düzenlenmek suretiyle turistik gezi amaçlı kullanılabilecek.

PARA CEZASI UYGULANACAK
İşletme sahiplerine, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metre üzerinde olan yabancı bayraklı yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine ilişkin usul, esaslar belirleniyor, Türk bayraklı yatların işletilmesine ve kiralanmasına ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre, yabancı bayraklı gezi, spor, eğlence amaçlı özel yatlar, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye'de beş yıla kadar kalabilecek. Bu süre yönetmelikte belirtilen esaslara göre Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilecek.

Türk bayraklı yatlar, sahipleri veya sahiplerinden kiralayan işletenleri tarafından Bakanlıktan belge alınmak suretiyle gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilebilecek. Bu şekilde belge sahibi tarafından kiraya verilen yatların kiracıları tarafından ticari amaçla kullanımı yasak olacak.

Bakanlıkça ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları otuz dokuz metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine her yıl belirlenen sosyal ve teknik altyapı hizmetlerine katkı payı alınması suretiyle aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak Bakanlıkça izin verilebilecek. İzin süresi sonunda yeniden süre verilmeyen ve Türk karasularından ayrılmayan yatlar hakkında Gümrük Kanunu hükümleri uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen denize elverişlilik belgesinde kapasitesi 12'den fazla olan deniz turizmi araçları, yolcuların ölümünden veya yaralanmalarından doğabilecek sorumluluklarına karşı sigorta yaptırmakla yükümlü olacak. Zorunlu sigorta bedelinin tavanı her kaza için kişi başına 250.000 Özel Çekme Hakkı'ndan az olamayacak. Şartları yerine getirmeyenlerin yola çıkmasına izin verilmeyecek.

DENETİM YETKİSİ TAŞRA TEŞKİLATINA DEVREDİLECEK

Belge talebinde bulunan işletmelerin belgelendirilmesine esas denetimleri, belgeli yatırım ve işletmelerin niteliklerine ilişkin denetimleri ve işletmeleri sınıflandırma yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olacak. Bakanlık, gerek görmesi durumunda denetim yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla valilik vasıtasıyla da kullanabilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile işbirliği halinde, ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, ülke turizm ürünlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve pazarlanmasına katkı sağlaması amacıyla, yetki verilecek Türk Akreditasyon Kurumundan akredite ve uluslararası faaliyette bulunan denetim firmaları aracılığıyla sertifika programları uygulayabilecek.

Denetim firmalarının nitelikleri, belirlenme ilkeleri, görevleri, yetkileri ile gerçeğe aykırı tespitler için uygulanacak usul ve esaslar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatına yetki devri yapılması durumunda, para cezalarının denetim yetkisini kullananlar tarafından da verilebilmesi amacıyla idari yaptırımlar, denetim yetkisi verilenler, Bakanlık kontrolörleri ve Bakan tarafından yetkilendirilen görevlilerce tayin edilebilecek.

TURİZM PAYININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BELGENİN 15 GÜN İÇERİSİNDE SUNULMAMASI HALİNDE DE UYARI

Teklifle belge sahiplerine uyarma cezası kaldırılıyor, sadece uyarıda bulunulacak. Buna göre, turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti, tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması, tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca uyarıda bulunulacak. Belgeli işletmeler veya seyahat acentaları tarafından turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin 15 gün içerisinde Bakanlığa ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde de uyarıda bulunulacak.

Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti durumunda, uyarmayla birlikte eksikliğin niteliği ve tesisin bulunduğu bölge dikkate alınarak eksikliğin giderilmesi için 6 ayı geçmemek üzere süre verilecek.

Tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması, tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması durumlarında ise eksikliğin giderilmesi için 30 gün süre verilecek.

UYARMAYI TAKİBEN 15 GÜN İÇİNDE TURİZM PAYININ ÖDENMEMESİ DURUMUNDA PARA CEZASI

İşletmelere, salgın hastalık durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 13 bin 500 Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifika programları çerçevesinde sertifikaların alınmaması halinde 13 bin 500 Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Uyarmayı takiben verilecek 15 günlük süre içerisinde turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin ibraz edilmemesi halinde 13 bin 500 Türk lirası idari para cezası verilecek.

Deniz turizmi tesislerinin, süresi içerisinde turizm işletmesi belgesi almaması halinde 20 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin; tür, sınıf veya kapasite değişikliği nedeniyle tesisin turizm yatırım veya turizm işletmesi belgesinin yeniden düzenlenmesine rağmen, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, yapılan denetim ya da sınıflandırma çalışması sonucunda niteliklerin önemli ölçüde kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi, işletmelerde sertifika programları çerçevesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifikaların olmaması, Bakanlıkça verilecek otuz günlük süre içerisinde sertifika alınmaması durumlarında belge iptali yaptırımı yerine, ilk tespitte 13 bin 500 Türk lirası para cezası verilecek. Bir yıl içinde her tespitinde ise bir önceki cezanın iki katı tutarında para cezası uygulanacak.

Turizm belgesinde belirtilen belge sahibinin ya da işletmecinin değişmesi halinde Bakanlıkça verilen sürede uygun evrakın sunulmaması veya belge sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, eksikliklerin giderilmesi için yeniden verilecek süre 30 gün olacak.

Turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin art arda üç beyanname döneminde Bakanlığa ibraz edilmemesi halinde, 27 bin lira idari para cezası uygulanacak ve 15 gün süreyle faaliyeti durdurulacak.

İKİNCİ KEZ EKSİKLİK TESPİT EDİLİRSE 15 GÜN SÜRE İLE İŞLETME FAALİYETİ DURDURULACAK

Bakanlıkça belirlenen sertifikaları olmaması ve salgın hastalık durumunda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi nedeniyle idari yaptırım uygulanmış işletmelerde, bir yıl içinde ikinci kez eksiklik tespit edilmesi halinde 15 gün süre ile işletme faaliyeti durdurulacak. Bakanlıkça belirlenen koşullara aykırı faaliyette bulunan turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmeler ve deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür, kapasiteye aykırı faaliyette bulunan işletmelerin faaliyetleri, bu kabahatlerini bir yıl içerisinde ikinci defa işlemesi halinde 10 gün, üçüncü defa işlenmesi halinde ise 1 ay süre ile durdurulacak. Aynı kabahatlerin dördüncü defa işlenmesi halinde ise işletmenin belgesi iptal edilecek.

Turizm işletmesi belgesi almadığı için 20 bin lira para cezasına çarptırılan deniz turizmi tesislerinin, cezanın uygulanmasına müteakip bir yıl içerisinde belge almaması halinde 40 bin lira para cezası uygulanacak. Dört ve beş yıldızlı oteller ile dört ve beş yıldızlı tatil köyleri, özel tesis, butik oteller ve kruvaziyer liman ile yat limanları hariç diğer işletmeler için belirlenen para cezaları yarısı oranında uygulanacak.

TURİZM İŞLETMESİ BELGESİ ALAMAYANLARIN TURİZM BELGESİ İPTAL EDİLEBİLECEK

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde bulunan ve yapılaşma koşulları ile projelendirilmelerine ilişkin belirlenen usul ve esaslardan faydalanan belgeli turizm tesislerinin, belirlenen asgari tür ve sınıflarda kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi alamaması durumunda turizm belgesi iptal edilebilecek.

İşletmelerde, sertifika programları çerçevesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifikaların olmaması ve Bakanlıkça verilecek 30 günlük süre içerisinde sertifika alınmaması durumunda da turizm belgesi iptal edilebilecek. İdari yaptırım uygulanmış işletmelerde aynı fıkralar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde de turizm belgesi iptal edilebilecek.

Turizm yatırım belgesinde belirtilen işletmeye açılma süresi sona ermeden süre uzatımı veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine ilişkin başvuruda bulunulmaması veya süre uzatımı talebinde bulunulmakla birlikte verilen sürelerde belge düzenlenmesine ilişkin yükümlülüklerin tamamlanmaması halinde turizm yatırım belgesi iptal edilmiş sayılacak. Belirlenen asgari tür ve sınıflarda kısmi turizm işletmesi belgesi veya turizm işletmesi belgesi alamayan tesislerin turizm belgelerinin iptal edilmesi durumunda yetkili idare tarafından bir ay içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilebilecek.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KİRALAMA YAPILABİLECEK

Teklifle, Kültür ve Turizm Bakanlığının mesire yerlerini tahsis etme yetkisi kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçeleri kapsayacak şekilde yeniden belirleniyor. Buna göre, ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde ve bu bölge ile merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, içerisinde her tür ve kapasitede konaklama tesisi bulunan mesire yerlerini tahsis etmeye, gelirleri Orman Genel Müdürlüğüne ait olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması amacıyla ilgili mevzuatı uyarınca Orman Genel Müdürlüğü tarafından da kiralama yapılabilecek.

Daha önce tespit ve ilan edilen turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm merkezleri, kanun teklifi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başka bir idari işleme gerek kalmaksızın kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi statüsü kazanmış sayılacak.

İdaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletmesi belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, kanun teklifi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilecek.

Aynı süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi alması zorunlu olmayacak.

Basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamayacak. Bu tesislerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Faaliyette bulunan konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerine, kanun teklifi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuruda bulunmaları halinde turizm işletmesi belgesi verilecek. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan ve Bakanlıkça yapılacak denetim sonucunda belirlenen kriterleri taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılan işletmelerin belgeleri iptal edilecek. Belgesi iptal edilen işletmelerin, yetkili idare tarafından bir ay içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Daha önce Bakanlıktan belge almadan faaliyetine devam eden deniz turizmi tesislerinin kanun teklifi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak. Bu süre sonunda belge alamamaları durumunda, 20 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

KAZANILMIŞ HAKLAR KORUNACAK

Kanun teklifiyle daha önce mevzuatı uyarınca orman sayılan alanlar ve milli parklar üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen sözleşmelerin, başvuru üzerine ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeniden sözleşme düzenlenmek suretiyle devralınması, bu şekilde devralman sözleşmeler uyarınca mevzuatı gereğince ormanlık alanlar ve milli parklarda ilgili idareler tarafından özel bütçesine gelir kaydedilen veya döner sermaye geliri olarak alınan tutarların bu idarelerce tahsil edilmesine devam edilmesi, diğerlerinin ise genel bütçe geliri olarak kaydedilmesi öngörülüyor.

Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerlerde yapılacak tahsis işlemlerine ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca kanun teklifinin yürürlüğe girdiği tarihten önce üzerinde konaklama tesisi yapılması amacıyla ihalesi yapılmış veya sözleşmeye bağlanmış yerler hakkında, sözleşme süresi boyunca ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak ve kazanılmış haklar korunacak.

Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen izinler ve yapılan kiralamalar uyarınca Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesine gelir kaydedilen bedellerin tahsiline döner sermaye tarafından devam edilecek. Gelirleri Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesine kaydedilen bu yerlerin sözleşme süresi sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeniden tahsis edilmesi durumunda da bedeller Tarım ve Orman Bakanlığı döner sermayesi tarafından tahsil edilecek.

ERTELENEN ÖDEMELER

Üzerine turizm tesisleri yapılmak üzere kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemi için ertelenen ödemeleri, 1 Temmuz 2020 ile 31 Mart 2021 dönemi olarak belirleniyor.

AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, orman sayılan alanlarda, 15 Mayıs 2008'den önce kesin tahsisi yapılmış turizm yatırımları için tahsis edildiği tarihte yürürlükteki yapılaşmaya esas inşaat hakkı, tahsis süresi sonuna kadar kullanılabilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ücretsiz girişli günübirlik tesis ile altyapı yatırımları için ağaçlandırma ve bakım bedeli ile orman köylüleri kalkındırma geliri tahsil edilmeyecek, varsa tahsil edilmiş olanlar iade edilmeyecek.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihale edilerek yaptırılmaya başlanılmış plan ve plan değişiklikleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına diğer kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce sunulmuş plan ve plan değişikliklerine ilişkin iş ve işlemler, kamu kaynaklarının boşa tüketilmemesini teminen Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tamamlanacak.

Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dahil en az 5 yıl görev yapmış olanlar ile aynı sürede görev yapmış olmak kaydıyla daha önce bu unvanları ihraz etmiş olanlar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 31 Aralık 2021 tarihine kadar durumlarına uygun kontrolör veya başkontrolör kadrolarına naklen atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 40'ı geçemeyecek.

Teklifle, Harçlar Kanunu'na bağlı "II-Liman işlemleri" başlıklı bölümünde değişikliğe gidiliyor. Mevzuatı uyarınca halihazırda düzenlenmediği anlaşılan özel yat kayıt belgeleri yerine, Kültür ve Turizm Bakanlığınca ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatlara, Türk karasularında faaliyet göstermeleri için Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında verilecek izin belgelerinden harç alınacak.

Buna göre, boyları 39 metreden 60 metreye kadar olan yatlardan 200 bin lira, boyları 60 metreden 80 metreye kadar olan yatlardan 300 bin lira, boyları 80 metrenin üstünde olan yatlardan 400 bin lira harç alınacak. Belgenin yenilenmesi ve süresinin uzatılması sırasında da aynı miktarda harç alınacak.

Teklifte, Kovid-19'un olumsuz etkilerinin devam etmesi nedeniyle turizm sektörün desteklenmesi için düzenleme yapılıyor.

Üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, 1 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile izinsiz kullanımlarından dolayı tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödemelerinin 1 yıl ertelenmesi, 1 Temmuz 2020 - 31 Mart 2021 dönemi olarak yeniden belirlenecek.

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda yapılan değişiklikle orman alanları, Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlarda, turizm tesisi yapılması amacıyla kiralama yapılamayacak, irtifak hakkı tesis edilemeyecek ve kullanma izni verilemeyecek. Bu yerlerin turizm amaçlı yatırımlara tahsisi, Turizmi Teşvik Kanunu hükümlerine göre, münhasıran Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülecek.

Yürürlük tarihinden önce, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinde olup tasarruf hakkı Kültür ve Turizm Bakanlığına verilen taşınmazlar üzerinde alınmış arama ruhsatları, ruhsatı veren idare tarafından iptal edilecek. Bu durumda ruhsat ve yatırım giderleri, iptal tarihindeki gerçek karşılığı üzerinden hesaplanarak Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden ödenecek.

İşletme ruhsatlarına bağlı olarak edinilmiş kaynak ve irtifak hakları, turizm yatırımlarını gerçekleştirmek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kamulaştırılacak. Kamulaştırma bedeli, yapılan harcamaların güncel değeri ile sınırlı olacak. Bu durumda işletme ruhsatı ile bu ruhsata bağlı yatırım ve faaliyetlere ilişkin izin ve kiralamalar idare tarafından iptal edilecek.

Bu madde kapsamında yatırımcının her türlü gideri ile haklarının ödenmesinde sulh usulü öncelikli olarak uygulanacak. Sulh usulünün yerine getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı komisyon kurmaya ve gerekli her türlü iş ve işlemi yapmaya yetkili olacak. Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde Kamulaştırma Kanunu'nda belirtilen satın alma usulü, niteliğine uygun düştüğü ölçüde sulh usulü hakkında kıyasen uygulanacak.

YUNUS EMRE VAKFI'NIN YÖNETİM ORGANLARI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla Yunus Emre Vakfının Mütevelli Heyet üyeleri arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, yeni hükümet sistemine uygun olacak şekilde bakan yardımcısı olarak değiştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı, heyetin tabii üyesi olacak. Kültür ve Turizm Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı tarafından görevlendirilecek bir bakan yardımcısı ile üç yıl için Cumhurbaşkanı tarafından seçilen beş kişi ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından kendi mütevelli heyeti üyeleri arasından seçilen bir kişi, üç yıl süre ile Mütevelli Heyet üyeliğini yürütecek. Kültür ve Turizm Bakanı, Mütevelli Heyetin Başkanı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ise başkan vekili olacak.

İhtiyaç duyulan personelin temini amacıyla kamu kurumlarında istihdam edilen devlet memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, Vakfın talebi ve kendilerinin isteği üzerine kurumlarınca en fazla iki yıl süreyle Vakıfta görevlendirilebilecek.

Söz konusu görevlendirmeler, iki yılın dolmasından sonra gerektiğinde aynı usulle ikişer yıl süreyle en fazla üç defa uzatılabilecek.

Görevlendirilen personele bu maddeye göre ödenecek ücrete, ikili andlaşma bulunmaması nedeniyle ilgili ülke mevzuatına göre vergi tahakkuk ettirilmesi halinde ödenmesi gereken vergi tutarını Vakıf bütçesinden ödetmeye Mütevelli Heyeti yetkili olacak. Bu şekilde görevlendirilebilecek azami personel sayısı Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

Bu madde kapsamında yurtdışına gönderilenler ile beraberlerindeki bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık giderleri, görevlendirme dönemini geçmemek kaydıyla sürekli görevle yurtdışına gönderilen devlet memurları için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak. Görevlendirilenlerin görev süresi, ilgili kurumlarca süresi dolmadan sonlandırılabileceği gibi Vakfın gerekçeli talebi üzerine de sonlandırılabilecek. Görev süresinin bitimini veya görevlendirmenin sonlandırılmasını izleyen 15 gün içinde görevlerine dönmeyen personel, memuriyetten çekilmiş sayılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görev yapmakta olan Mütevelli Heyet üyeleri, yerlerine yeni bir görevlendirme veya seçim yapılana kadar görevlerine devam edecek.

 

Kaynak: Yeni Asır
Bu haber toplam 4123 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.