• BIST 9374.2
  • Altın 2031.88
  • Dolar 31.0075
  • Euro 33.5663
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -2 °C
  • Antalya 10 °C

1618 Sayılı Kanun taslağı

1618 Sayılı Kanun taslağı
Turizmciler ve Seyahat Acenteleri'nin platformu Tursapnet herkesten köşe bucak kaçırılan ve kimseye gösterilmeyen 1618 Sayılı Kanun taslağında değişikliği yayınladı

İSTANBUL- Turizmciler ve Seyahat Acenteleri'nin platformu Tursapnet herkesten köşe bucak kaçırılan ve kimseye gösterilmeyen 1618 Sayılı Kanun taslağında değişikliği yayınladı

tursab-yasa.jpg

1618 SAYILI KANUN DEGISIKLIK TASLAGI

MADDE 1- 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununun 1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1- Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,
b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
c) Birlik: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğini,
ç) Grup: Seyahat acentesince oluşturulan günübirlik tur veya paket tura katılan ve en az on bir kişiden oluşan topluluğu,
d) Günübirlik tur: Tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerden birini gezmek veya tanıtmak amacı ile yirmi dört saati aşmayacak şekilde düzenlenen ve taahhüt edilen hizmetlerin tek bir fiyatla satıldığı veya satış taahhüdü yapıldığı faaliyeti,
e) İhtisas belgesi: Standartları yönetmelikle belirlenen ve Birlik tarafından verilen yetki belgesini,
f) İl müdürlüğü: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü,
g) İşletme belgesi: Bakanlıkça verilen seyahat acentesi işletme belgesini,
ğ) Kapalı grup: Kurum, kuruluş ve tüketicilerin özel talebi ile taraflar arasında, verilecek hizmetlerin tanımını ve teminatlarını kapsayacak şekilde akdedilen sözleşme doğrultusunda, doğrudan veya yalnızca o tüketicilere yönelik oluşturulan yayın ve internet aracılığı ile seyahat acentesi tarafından satılan paket tura katılan kişileri,
h) Münhasır hizmet: Sadece seyahat acenteleri ve tur operatörleri tarafından yerine getirilebilecek hizmetleri,
ı) Paket tur: Yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan, ulaştırma, konaklama ve bu hizmetlere bağlı olmayan diğer hizmetlerden en az ikisinin birlikte ve taahhüt edilen hizmetlerin tamamının dahil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan faaliyetleri,
i) Paket tur sözleşmesi: Paket tur kapsamında seyahat acentesi ile tüketici arasında düzenlenen sözleşmeyi,
j) Rehber: Rehberlik belgesini haiz kişiyi,
k) Seyahat acentesi: Müşterilerine günübirlik tur, kapalı gruplarla sınırlı olmak kaydı ile paket tur düzenleyen, konaklama veya transfer hizmeti sağlayan, hava ulaştırma araçlarının biletlerini satan, yerli ve yabancı tur operatörlerinin oluşturduğu ürünlerin satışını yapan, yerli ve yabancı kuruluşlara günübirlik tur, paket tur, konaklama, transfer ve her türlü organizasyon hizmetlerini doğrudan veren, yerli ve yabancılara ait konutların turizm amaçlı pazarlama ve kiralama faaliyetlerini yapan, diğer ulaştırma araçlarının biletlerini satabilen, araç kiralama hizmeti verebilen ticari kuruluşu,
l) Seyahat güvence kurulu: Tur operatörleri tarafından verilecek hizmetlerden yararlanan tüketicilerin haklarının korunması ve mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla oluşturulan, tur operatörlüğü sertifikası talep eden seyahat acentelerinin yönetmelikle belirlenen şartlara uygunluğunu ve yeterliliğini inceleyerek karara bağlayan ve tüm tur operatörlüğü faaliyetlerini düzenleyip denetleyen kurulu,
m) Transfer: Seyahat acentesi tarafından, tanıtım amacı olmaksızın önceden belirlenmiş münferit veya gruplara bir noktadan başka bir noktaya verilen tarifesiz ulaşım hizmetini,
n) Tur operatörü: Seyahat acenteliği faaliyetlerinin yanı sıra, sürekli veya kısmi zamanlı paket tur veya paket turu oluşturan ürünlerden herhangi birisini basın, yayın ve internet aracılığı ile doğrudan veya diğer seyahat acenteleri vasıtasıyla satışa sunan tur operatörlüğü sertifikasına sahip seyahat acentesini,
o) Tur operatörlüğü sertifikası: Seyahat acentesine seyahat güvence kurulu tarafından uygun görülerek, Birlik tarafından verilecek yeterlilik belgesini,
ifade eder. ''

MADDE 2- 1618 sayılı Kanunun 3. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ Seyahat acenteliği ve münhasır hizmetleri
MADDE 3-
Seyahat acenteliği
(1) Türkiye'de seyahat acenteliği faaliyeti göstermek için Bakanlıktan işletme belgesi almak zorunludur.
(2) İşletme belgesi tüzel kişilere verilir.
(3) İşletme belgesi devredilemez.
(4) Seyahat acentelerinin, işletme belgelerinde yazılı olan adreslerinde sürekli faaliyette bulunmaları esastır. Seyahat acentesinin, işletme belgesindeki adresinde veya adres değişikliği olması halinde yeni adresinde faaliyet göstermediğinin Bakanlık veya Birlik tarafından tespiti, o acentenin belge almaya esas niteliklerini kaybettiğini gösterir.
(5) Seyahat acenteleri, faaliyetlerini en az otuz gün önceden Bakanlık ve Birliğe yazılı olarak bilgi vermek ve yüz seksen günü geçmemek kaydı ile geçici olarak durdurabilirler. Seyahat acentelerinin, acentelik faaliyetlerini geçici olarak durdurmaları halinde, bu Kanunda belirtilen üyelik, bildirim ve diğer yükümlülükleri aynen devam eder.
(6) Seyahat acenteleri, işletme belgelerinde yazılı olan adreslerde, resmi tatil, hafta sonu ve öğle saatlerinde de faaliyetlerine devam edebilirler.
(7) Hava yolu işletmelerinin bilet satış işlemleri, kendileri dışında yalnızca seyahat acenteleri tarafından yapılır. Bu işletmeler, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla, seyahat acentalarına uygulamış oldukları tutarın altında bilet satışı yapamazlar.
(8) Seyahat acentelerinin uçak bileti satışlarında, tüketicilerden tahsil edecekleri servis taban ücretleri, Bakanlık ve Birliğin ortak kararı ile yıllık olarak tespit edilir ve tüm seyahat acenteleri tarafından uygulanır.
(9) İşletme belgesi sahibi olmaksızın belediyeler, üniversiteler de dahil eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar, bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları bu Kanunda seyahat acentelerine münhasır hizmet olarak belirlenmiş faaliyetleri her ne sebeple olursa olsun yürütemezler.
(10) Yurt dışında ve/veya yurt içinde yolcu taşımacılığı yapan işletmelerin hizmetleri ulaşım hizmeti niteliğinde olup, bu Kanun hükümlerine tabi değildir.
(11) İşletme belgesi almak isteyen tüzel kişilerin başvurularına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(12) Adres değişikliği yapan seyahat acenteleri, Birliğe yazılı bildirimde bulundukları tarihten itibaren yeni adreslerinde faaliyet gösterebilirler.
(13) Seyahat acenteleri ile ilgili olup, tutarı beş bin Türk Lirasına kadar olan şikayetlerin inceleme, değerlendirme ve yaptırımları Birlik tarafından karara bağlanabilir. Birlik gerekli gördüğü takdirde Bakanlıktan, ayıplı hizmet bedelinin acentenin kuruluş teminatından karşılanmasını talep edebilir. Şikayetlerin başvuru şekli ile değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Münhasır Hizmetler
(1) Münhasır hizmetler şunlardır:
a) Münferit veya gruplar için programa bağlı yada programsız gecelemeli veya geceleme siz yurt içi / yurt dışı günübirlik tur yapmak, tur operatörlerinin ürünlerini satmak.
b) Yurt içi ve/veya yurt dışı hava yolu yolcu taşıma belgelerine sahip işletmelerin kendi bilet satış hakları saklı kalmak kaydıyla, bu işletmelere ait biletlerin satışını yapmak.
c) Konaklama tesislerinin kendi satış hakları saklı kalmak kaydıyla, bu tesislerin pazarlama ve satışını yapmak.
ç) Turizm amaçlı her türlü tur ve transfer hizmetlerini vermek.
d) Kongre, konferans ve konferansa bağlı sergi organize etmek ve buna bağlı hizmetleri vermek.
e) Yerli ve yabancı kurum veya kuruluşların, paket tur kapsamına girmemek kaydı ile kendi personeline yönelik kendileri tarafından düzenlenenler haricindeki seminer ve toplantıları düzenlemek.
f) Yabancı turiste yönelik, yeme içme, eğlence, sportif faaliyetler, dini, sağlık, eğitim, kültürel amaçlı geziler düzenlemek veya bunlara ilişkin hizmetleri organize etmek.
g) Yerli ve yabancılara ait konutların turizm amaçlı pazarlama ve kiralama faaliyetlerini yürütmek. ''

MADDE 3- 1618 sayılı Kanunun 4. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Tur operatörlüğü ve münhasır hizmetleri
MADDE 4-
Tur operatörlüğü
(1) İşletme belgesine sahip tüzel kişilerin, bu Kanunda yazılı olan tur operatörlüğü faaliyetlerini yürütebilmeleri için Birlikten tur operatörlüğü sertifikası almaları zorunludur.
(2) Tur operatörlüğü sertifikası almak isteyenlerin başvurularına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Münhasır hizmetler
(1) Sürekli veya zaman zaman paket tur veya paket turu oluşturan ürünlerden herhangi birisini basın, yayın ve internet aracılığı ile doğrudan veya seyahat acenteleri vasıtasıyla satışa sunmak. ''

MADDE 4- 1618 sayılı Kanunun 5. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Seyahat acentesi unvanı
MADDE 5- (1) Tüzel kişiler, işletme belgesi almak için Bakanlıktan seyahat acentesi unvanı almak zorundadır.
(2) Mevcut bir seyahat acentesinin unvanı başka bir seyahat acentesi tarafından alınamaz ve iltibasa yol açacak şekilde kullanılamaz.
(3) Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrası gereği daha önce uygun görülen unvanı, bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde değiştirme veya unvan değişikliği talebini kabul etmeme yetkisini haizdir.
(4) Seyahat acentesi unvan talebi kabul edilen tüzel kişiler, işletme belgesi düzenleninceye kadar Bakanlıktan unvan değişikliği talebinde bulunamazlar.
(5) Bu Kanun uyarınca işletme belgesi iptal edilen seyahat acentelerinin unvanları, iptal tarihinden itibaren ancak beş yıl geçtikten sonra bu madde kapsamında değerlendirilerek yeniden verilebilir. ''

MADDE 5- 1618 sayılı Kanunun 6. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Geçici süreli faaliyet izin belgesi
MADDE 6- (1) Seyahat acenteleri, belgeli adresleri dışında faaliyette bulunmak üzere doksan günü geçmemek kaydıyla Birlikten geçici süreli faaliyet izin belgesi alabilirler. Seyahat acentası geçici süreli faaliyet izin belgesi ile ilgili hususlar yönetmelikle belirlenir. ''

MADDE 6- 1618 sayılı Kanunun 7. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7- (1) Seyahat acenteleri işyerlerinden ve internet sitelerinden seyahat acenteliği hizmetleri dışında faydalanamazlar.
(2) Bir işyerinde veya bir internet sitesinde yalnızca bir seyahat acentesi faaliyet gösterebilir.
(3) Seyahat acenteleri ve/veya tur operatörleri, ürünlerini belgeli seyahat acentesi internet siteleri ve işletme belgesinde yazılı adresleri dışında pazarlayamazlar.
(4) İnternet sitelerinde, seyahat acentesi unvanının ve belge numarasının tanıtım, ilk açılım ve sözleşme sayfalarında görünür şekilde bulunması zorunludur. ''

MADDE 7- 1618 sayılı Kanunun 10. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10- (1) Seyahat acentelerinin görev ve yükümlülükleri şunlardır:
a) Müze ve ören yeri alanları ile sınırlı olmak kaydı ile sadece yabancı ülke vatandaşları için düzenlenen yurt içi günübirlik tur ve paket turlarda en az on bir, en fazla elli kişiye kadar bir rehber bulundurmak.
b) Müşteriyi aldatıcı, kamu güvenini sarsıcı, ülke turizmini ve imajını olumsuz etkileyici davranışlarda bulunmamak.
c) Tüketiciye, sunulan hizmetlere ilişkin detaylı program ve bilgileri içeren belgeler ile güvence kapsamında olduğunu gösterir güncel belgeyi vermek.
ç) Diğer seyahat acenteleri ile birlikte müteselsilen sorumlu olarak düzenleyecekleri faaliyetlere ve aracılık hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek.
d) Adres değişikliklerinde, adres değişikliğinin ticaret sicili gazetesinde ilan tarihinden itibaren on beş işgünü içerisinde Birlik evrak kaydına giriş yapacak şekilde yazılı bildirimde bulunmak.
e) Birliğe başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde, adres değişikliğine ilişkin istenilen belgeleri tamamlamak ve Birlik evrak kaydına girişini sağlamak.
f) Son adres değişikliğinin tescil tarihini takip eden bir yıl içerisinde birden fazla adres değişikliği yapmamak.
g) İşletme belgelerinde adres dışında yazılı olan hususlarda meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin oluşundan itibaren otuz gün içerisinde Birlik evrak kaydına giriş yapacak şekilde yazılı olarak bildirmek.
ğ) Gerçeğe aykırı yanıltıcı tanıtım ve reklam yapmamak.
h) Bakanlık tarafından yazılı olarak istenilen hususlar hakkında, tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde yazılı cevap vermek.
ı) Birlik tarafından yazılı olarak istenilen hususlar hakkında, tebliğ tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Birlik evrak kaydına giriş yapacak şekilde yazılı cevap vermek.
i) Müşterilerinin isim, adres ve seyahatleri ile ilgili detayları ve kişisel hususları ilgili Kanun hükümleri saklı olmak kaydıyla gizli tutmak.
j) İhtisas belgesine sahip olduğu alanlarda faaliyet göstermek.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (d), (e), (f), (g), (ı) ve (j) bentlerinin ihlalinin tespiti halinde gerekli cezai işlemler kendi bütçesine gelir kaydedilmek üzere Birlik tarafından uygulanır. ''

MADDE 8- 1618 sayılı Kanunun Birinci Kısım altındaki IV. Bölümün başlığı ile bu başlık altında bulunan 12. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ TEMİNAT VE SEYAHAT GÜVENCE KURULU
Seyahat acentesi kuruluş teminatı
MADDE 12- (1) Seyahat acenteleri, tüm seyahat acenteliği işlemlerinden ve Birliğe üyelik yükümlülüklerinden doğacak borçlarına karşılık Bakanlığa, paraya çevrilerek ilgililere ödenmek üzere her işletme belgesi için iki yüz elli bin Türk Lirası kuruluş teminatı vermek zorundadır.
(2) Birliğin uygun görüşü ile seyahat acentesi kuruluş teminatı beş katına kadar Bakanlıkça artırılabilir.
(3) Teminatın eksilmesi halinde, işletme belgesi sahibi tüzel kişi eksikliğin kendisine tebliğini takip eden otuz gün içerisinde teminatı tamamlamakla yükümlüdür.
(4) İşletme belgesinin, Bakanlık tarafından iptali veya ilgilinin başvurusu gibi nedenlerle geri alınması halinde, işletme belgesinin iptal veya geri alınma tarihinden itibaren kuruluş teminatı bir yıl süreyle Bakanlıkça Kanunda belirtilen amaçlar için tutulur. Mahsubu gerektiren bir durumun olmaması halinde bir yılın sonunda iade edilir.
(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süre sonrasında ilgilisine iade edilemeyen nakit kuruluş teminatları beş yıl sonra Hazineye gelir kaydedilir. ''

MADDE 9- 1618 sayılı Kanunun Birinci Kısım V. Bölüm altında yer alan 17. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve madde Birinci Kısım IV. Bölüm altına işlenmiştir.
“Seyahat güvence kurulu
MADDE 17- (1) Tur operatörlerince verilecek hizmetlerden yararlanan tüketicilerin ödemelerine karşılık, taahhüt edilen hizmetlerin hiç yapılamayacak hale gelmesi ve/veya tur operatörünün iflası halinde, haklarının korunması, yarım kalan seyahatlerinin tamamlanması, başlamamış seyahatler ile ilgili yapılmış ödemelerin tüketicilere iadesi amacı ile seyahat güvence kurulu kurulmuştur.
(2) Kurul, tur operatörlüğü hizmetlerinin yürütülmesine esas olacak seyahat teminatı ve tur operatörlerinin alternatif satış yöntem ve kanalları ile ilgili tüm düzenleme ve denetlemeleri yapar.
(3) Başkanlığı, Birlik başkanınca yürütülecek olan kurul; Birlikten iki, Bakanlıktan iki, Hazine Müsteşarlığından bir, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından bir, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından bir olmak üzere yedi kişiden oluşur.
(4) Kurul; Bakanlıktan Müsteşar ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı, Birlikten Birlik Başkanı ile ilgili yönetim kurulu üyesi, diğer kamu kurumlarından ise en az müsteşar yardımcısı düzeyindeki kişilerden oluşur.
(5) Kurul üyelerinin üyelikleri, kurumlarındaki görevleri süresince devam eder. Kurul üyelerine, ayda altı toplantıyı geçmemek üzere her toplantı için devlet memur aylık katsayısının (5.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.
(6) Huzur hakları ve kurulun işleyişi ile ilgili tüm giderler Birlik bütçesinden karşılanır.
(7) Kurulun çalışma usul ve esasları ile çalışacak personelin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle belirlenir. ''

MADDE 10- 1618 sayılı Kanunun Birinci Kısım altındaki V. Bölümün başlığı ile bu başlık altında bulunan 19. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ DENETİM VE BELGESİZ FAALİYETLERİN ÖNLENMESİ
Denetim
MADDE 19- (1) Bakanlık görevlendireceği personel ile Birliği denetleme yetkisini haizdir.
(2) Seyahat acenteleri, Bakanlık, İl Müdürlükleri ve/veya Birlikçe görevlendirilecek personel vasıtasıyla denetlenir.
(3) Birlik ve seyahat acenteleri, denetim sırasında denetim personeline her türlü bilgiyi vermek ve belgeleri göstermekle yükümlüdür.
(4) İşletme belgesi almaksızın, bu Kanun uyarınca seyahat acentelerinin yapabileceği faaliyetlerde bulunanlara ilişkin her türlü denetim Bakanlık, İl Müdürlükleri ve/veya Birlik tarafından gerçekleştirilir. Denetime yetkili personelden herhangi biri tarafından düzenlenen denetim tutanağına mahallin en büyük mülki amirince cezai işlem uygulanır.
(5) Birliğin belgesiz faaliyetlerin önlenmesi denetimlerine, Bakanlık veya İl Müdürlükleri temsilcilerinin katılımını istemesi halinde, denetime katılan Bakanlık veya İl Müdürlüğü personeline Birlik bütçesinden karşılanmak üzere Harcırah Kanununun ülke genelinde denetim yapan personele günlük olarak ödenmesi öngörülen tutardan az olmamak ve her türlü vergiden muaf olmak üzere Birlikçe denetim tazminatı ödenir.
(6) Denetim esnasında Bakanlık, İl Müdürlüğü ve/veya Birlik denetim personeline istenilen bilgi ve belgenin ibraz edilmesi zorunludur.
(7) Bakanlık, İl Müdürlüğü ve/veya Birlik denetim personelinin isteği halinde, kolluk güçlerinin denetimlere katılması zorunludur. ''

MADDE 11- 1618 sayılı Kanunun 20. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Belgesiz seyahat acenteliği faaliyetlerinin önlenmesi
MADDE 20- (1) Bakanlıktan işletme belgesi almaksızın, seyahat acentelerinin münhasır hizmeti olarak belirlenmiş faaliyetlerden herhangi birisini yerine getirerek, işletme belgeli seyahat acentelerinin ticari haklarını ihlal eden kişi ve/veya kuruluşlar hakkında mahallin en büyük mülki amiri tarafından on bin Türk Lirası idari para cezası hükmolunur. Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki amiri tarafından seyahat acenteliği faaliyetlerinden derhal men edilir. Ayrıca, işletme belgesiz seyahat acenteliği faaliyetlerinde kullanılan ulaşım araçları her defasında altmış gün süre ile trafikten men edilir.
(2) Bu madde kapsamına giren aykırı faaliyetlerin; internet, yazılı, görsel veya işitsel yayınlardan herhangi biri aracılığı ile yapılıyor olması halinde bu faaliyeti gerçekleştirenler hakkında mahallin en büyük mülki amiri tarafından elli bin Türk Lirası idari para cezası hükmolunur.
(3) Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması amacı ile Bakanlık tarafından alınan karar Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderilir. ''

MADDE 12- 1618 sayılı Kanunun 21. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Belgesiz tur operatörlüğü faaliyetlerinin önlenmesi
MADDE 21- (1) Belgesi olmaksızın tur operatörlerinin yapabileceği faaliyetlerde bulunanlar hakkında kurul tarafından, takip ve tahsili Birlikçe yapılmak ve bütçesine gelir kaydedilmek üzere elli bin Türk Lirası idari para cezası verilir.
(2) Faaliyetin internet aracılığı ile yapılıyor olması halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması amacı ile kurul tarafından alınan karar Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderilir.
(3) Faaliyetin yazılı, görsel veya işitsel yayınlardan herhangi biri aracılığı ile yapılması halinde, kurul gerekli tedbirleri alarak ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden yayının derhal durdurulmasını sağlar. ''

MADDE 13- 1618 sayılı Kanunun Birinci Kısım altındaki VII. Bölümün başlığı ile bu başlık altında bulunan 24. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ CEZA VE BELGE İPTALİ
Ceza
MADDE 24- (1) Bu Kanunda belirlenen esaslara uymayan seyahat acentelerine uygulanacak idarî para cezaları ve bu cezaların uygulanacağı durumlar, Kanunda yazılı diğer maddelere ilaveten aşağıda belirtilmiştir. Bu Kanunun;
a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ihlali halinde bin beş yüz Türk Lirası,
b) 7 nci maddesinin veya 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinin ihlali halinde on bin Türk Lirası,
c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) veya (ç) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde bin beş yüz Türk Lirası,
ç) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f) ve (g) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde üç bin Türk Lirası,
d) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti halinde bin beş yüz Türk Lirası,
e) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin ihlalinin tespiti halinde beş bin Türk Lirası, ihlalin ulusal basın yayın ve/veya internet aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde yirmi beş bin Türk Lirası,
f) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin ihlalinin tespiti halinde on bin Türk Lirası,
g) Bu maddede belirtilen fiiller dışında, bu Kanun hükümlerine uymayan seyahat acenteleri, durumu düzeltmeleri veya bir daha Kanuna aykırı davranmamaları konusunda Bakanlıkça yazılı olarak ikaz edilir. İkaza rağmen otuz gün içerisinde gerekli düzeltmelerin yapılmaması veya bir yıl içerisinde ikazı gerektiren aynı veya başka fiil veya fiillerin tespiti halinde iki bin Türk Lirası,
(2) Bu maddede belirtilen idari para cezaları her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.
(3) Bu Kanunda yazılı olan cezaların takip ve tahsili Bakanlık veya Birlikçe 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yapılır. ''

MADDE 14- 1618 sayılı Kanunun 26. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Belge iptali
MADDE 26- (1) İşletme belgesi aşağıdaki hallerde Bakanlık tarafından iptal edilir:
a) Bu Kanunun 12. maddesi kapsamında belirlenen kuruluş teminatının verilmemesi veya eksilmesi durumunda süresi içerisinde tamamlanmaması.
b) Seyahat acentesinin, belge almaya esas niteliklerini kaybettiğinin veya bu Kanunda yer almayan faaliyetlerde bulunduğunun tespiti.
c) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ihlalinin tespiti.
ç) Tur operatörlüğü sertifikası sahibi olmaksızın tur operatörlüğü yapıldığının tespiti.
d) Acente tarafından adres değişikliğine ilişkin yükümlülüklerin bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde yerine getirilmemesi.
e) Seyahat acentelerinin işletme belgelerini, haklarını veya bu Kanunda belirtilen münhasır hizmetlerden herhangi birisini üçüncü kişilere kullandırdıklarının tespiti.
f) Seyahat acenteliği faaliyetine son verildiğinin şirket ortaklar kurulu kararı ile Bakanlığa bildirilmesi.
(2) İşletme belgesinin, bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (e) bentlerinden herhangi birisinin ihlali nedeniyle iptal edilmesi halinde, işletme belgesi iptal edilen tüzel kişiliğin aynı acente unvanı ile sahip olduğu diğer işletme belgeleri de iptal edilir.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (e) bentleri uyarınca seyahat acentelerinin işletme belgelerinin iptal edilmesi halinde, belge sahibi tüzel kişiliğe ve iptal tarihi itibariyle tüzel kişilikteki yönetim kurulu üyeliği bulunanlardan herhangi birisinin ortak olduğu tüzel kişiliğe, iptal tarihinden itibaren beş yıl süre ile yeniden işletme belgesi verilemez. ''

MADDE 15- 1618 sayılı Kanunun Birinci Kısım altındaki VIII. Bölümün başlığı ile bu başlık altında bulunan 27. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ DİĞER HÜKÜMLER
Sicil
MADDE 27- Birlik tarafından seyahat acentelerinin muntazam ve ayrıntılı olarak sicilleri tutulur ve bu bilgiler Bakanlıkla paylaşılır. ''

MADDE 16- 1618 sayılı Kanunun 29. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Belge bedelleri
MADDE 29- Bakanlık tarafından düzenlenen işletme belgeleri, talep eden tüzel kişilere teslim edilmek üzere Birliğe gönderilir. Birlik, düzenlenen her işletme belgesi için Bakanlığa yüz Türk Lirası öder. İşletme belgesi bedelleri, her yıl yeniden değerleme oranında arttırılabilir. ''

MADDE 17- 1618 sayılı Kanunun 30. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ Transfer ve tur hizmetleri istisnası
MADDE 30- (1) Seyahat acentelerinin, günübirlik tur, paket tur ve transferlerde kendi ulaşım araçlarını kullanmaları halinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından bu araçlar için diğer kanun, yönetmelik ve düzenleyici işlemler ile tanımlanan herhangi bir belge istenmez.
(2) Seyahat acentelerinin bu madde kapsamındaki araçlarına Birlik tarafından özel bir tanıtım belgesi düzenlenir. ''

MADDE 18- 1618 sayılı Kanunun 32. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32- (1) Seyahat acenteleri, seyahat acenteliği mesleğinin ülkemiz ekonomisi ve turizmine uygun gelişmesini sağlayıcı tedbirler almak, meslek etiği ve dayanışmasını korumak, ülkemiz kültür ve turizmini geliştirici faaliyetlerde bulunmak amacıyla Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği adı altında tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir Birlik kurarlar. Seyahat acentelerinin bu Birliğe üye olmaları zorunludur.
(2) Birliğin merkezi İstanbul'dadır. Birlik gerekli gördüğünde yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler veya temsilcilikler açabilir. ''

MADDE 19- 1618 sayılı Kanunun 33. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 33- Birliğin görevleri şunlardır;
a) Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak.
b) Üyeleri arasındaki ve/veya üyelerine karşı oluşabilecek haksız rekabeti önlemek ve haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirleri almak.
c) Seyahat acentelerinin ihtisas alanlarını gösterir ihtisas belgeleri vermek.
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında ve uluslararası kuruluşlarda seyahat acentelerini temsil etmek.
d) Kamu kurum ve kuruluşlarına sektörle ilgili görüş ve öneriler bildirmek.
e) Seyahat acenteleri personelinin yetiştirilmesi için kurslar ve seminerler düzenlemek.
f) Pazar araştırmaları ve seyahat acenteliği konusunda incelemeler yapmak.
g) Yurt içi ve yurt dışında turizm fuarları ve sergileri düzenlemek.
ğ) Bu Kanun hükümleri uyarınca Birlik yetkisinde olan cezaları uygulamak.
h) Seyahat acentelerinin alternatif satış yöntem ve kanalları ile ilgili düzenleme ve denetlemeleri yapmak.
ı) Yönetmelik ile belirtilen diğer görevleri ifa etmek. ''

MADDE 20 – 1618 sayılı Kanunun İkinci Kısım altındaki III. Bölümün başlığı ile bu başlık altında bulunan 34. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
“ BİRLİK ORGANLARI İLE SEÇİM USUL VE ESASLARI
MADDE 34-
Birlik organları
Birliğin genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu olmak üzere dört organı vardır. Bunlar aşağıda belirtildiği şekilde kurulup faaliyete geçerler.

Genel kurul
(1) Genel kurul, seyahat acentesi sahibi tüzel kişilerin, sahip olduğu her işletme belgesi için, Birliğe temsilci olarak bildireceği bir ortak veya şirket müdüründen oluşur.
(2) Genel kurul üyesi olabilmek için Birliğe, genel kurul tarihinden en az kırk beş gün öncesine kadar seyahat acentesi temsilcisi olma yeterliliğini gösterir belgeler ile başvuruda bulunmak zorunludur. Genel kurul üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları zorunlu olup, vekalet kabul edilmez. Genel kurul üyelerinden birden fazla işletme belgesi sahibi olanların, her işletme belgesi sahipliği için bir oy hakkı vardır.
(3) Genel kurul toplantılarında yeter sayıda Bakanlık temsilcisinin bulunması ve kapanışa kadar nezareti zorunludur. Bakanlık temsilcisi, toplantının mevzuat ve gündem esasları içinde yapılmasını temin ve denetlemekle görevlidir.
(4) Genel kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Birlik hesaplarını incelemek, yönetim, denetim ve disiplin kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak ve olağan genel kurullarda yönetim, denetim ve disiplin kurullarını ibra etmek.
b) Birliğin çalışma programı ve bütçesini görüşüp karara bağlamak.
c) Yönetim kurulu tarafından gündeme alınmış hususları görüşüp karara bağlamak.
ç) Genel kurula katılan üyelerin yirmide biri tarafından görüşülmesi istenen konuları görüşmek ve gündeme alınan maddeleri karara bağlamak.
d) Yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
e) Birlik iç tüzüğü ve değişikliklerini karara bağlamak.
f) Taşınır ve taşınmaz malların alımı ve satımı ile mülkiyeti sınırlayıcı her türlü ayni haklara kayıt konulması, edinilmesi ve satışı hususlarında oy çokluğu ile yönetim kuruluna yetki vermek.

Yönetim kurulu
(1) Yönetim kurulu, genel kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği on bir kişiden teşekkül eder. Ayrıca, yönetim kuruluna on bir yedek üye seçilir. Yönetim kurulu ayda en az iki defa, ihtiyaca göre ve başkanın çağrısıyla da her zaman toplanabilir. Yönetim kurulu üyeleri üst üste üç defadan fazla seçilemez.
(2) Yönetim kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Birliğin çalışma programı ve bütçesini hazırlamak ve genel kurula sunmak.
b) Birliğin sevk ve idaresi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, gerekli kararları almak.
c) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda, gerekli olduğu takdirde taşınır ve taşınmaz malların alımı ve satımı ile mülkiyeti sınırlayıcı her türlü ayni haklara kayıt konulması, edinilmesine ve satışına oy birliği ile karar vermek.
ç) Genel kurulca alınacak kararları uygulamak.
d) Genel sekreter, genel müdür ve diğer kadroların tespit, tayin işlemlerini yapmak ve ücretlerini belirlemek.
e) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısına karar vermek.
f) Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak.
g) Yönetim kurulu üyeleri tarafından gündeme alınması istenilen konuları görüşüp karara bağlamak.
ğ) Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri ifa etmek.
h) Birlikçe düzenlenecek veya onaylanacak belgeler ve verilecek hizmetlerin bedellerini tespit etmek.
ı) Üyelerini diğer meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde temsil etmek, dava açmak, açılan ve açılacak davalara müdahil olmak.
i) Dernek, vakıf ve iktisadi işletmelerini kurmak, Birliğin amacını gerçekleştirmek için şirket kurulması veya kurulu olanlara ortak olunması ve ortaklıktan ayrılınması konularında karar vermek.
j) Birlik iç tüzük ve değişikliklerini hazırlamak ve genel kurul onayına sunmak.

Denetim kurulu
(1) Denetim kurulu, genel kurulca Birlik üyeleri arasından seçilecek beş kişiden oluşur. Ayrıca, aynı sayıda yedek üye seçilir.
(2) Denetim kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel kurul tarafından alınan kararların yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini araştırmak.
b) Birlik işlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.
c) Bakanlıkça verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek.
ç) Birliğin işlemlerini ve hesaplarını kontrol etmek.
d) Birliğin işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor vermek.
e) Yönetmelikte tanımlanan diğer görevleri yerine getirmek.

Disiplin kurulu
(1) Disiplin kurulu, genel kurulca Birlik üyeleri arasından seçilecek beş kişiden oluşur.
(2) Disiplin kurulu, çalışmaları hakkında genel kurula rapor verir.
(3) Disiplin kurulu, Birliğe bağlı seyahat acentelerinin, mesleki faaliyetleri sırasında meslek ahlakı ile bağdaşmayan hareket ve işlemlerini soruşturmaya ve durumun niteliğine ve derecesine göre aşağıda belirtilen disiplin cezalarını vermeye yetkilidir. Disiplin kurulu gerekli hallerde işletme belgesinin iptali için Bakanlığa öneride bulunabilir.
(4) Disiplin kurulu cezaları aşağıda belirtilmiştir:
a) Uyarma cezası: Üyenin, kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen hareketlerde bulunmak; Birliğe olan üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmemek; üyesi olduğu Birliğin itibarını zedeleyici fiilleri ve sözleri yazılı, görsel basın yayın yolu ile veya internet aracılığı ile sarf etmek; müşteri veya diğer kişilerle olan ilişkilerinde terbiye ve nezakete aykırı davranışlarda bulunmak, fiilleri uyarma cezasını gerektirir.
b) Para cezası: Üyenin, Birlik tarafından mevzuata uygun olarak alınmış kararlara aykırı hareket etmesi veya bir yıl içerisinde uyarma cezası gerektiren fiili tekrarlaması halinde para cezası ile cezalandırılmasıdır. Para cezaları Birliğe gelir kaydedilir. Verilecek para cezası, belirlenen yıllık aidatın iki katıdır. Üyenin para cezası verilmesini gerektiren eylem ve davranışlarının, aynı eylem ve davranış olmasına bakılmaksızın bir yıl içinde tekrarında, verilecek ceza yıllık aidatın beş katı olarak uygulanır.

Cezaların uygulanma usulleri:
(1) Üyenin yazılı savunması alınmadan disiplin cezası verilmez. Disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayan üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
(2) Disiplin kurulu kendilerine intikal eden ihbar ve şikayetleri en geç bir ay içinde soruşturmaya başlar ve en geç üç ay içinde sonuçlandırır.
(3) Disiplin kurulunca verilen cezalar on gün içinde ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir.
(4) İlgililer bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, yetkili idare mahkemesine dava açabilir. Davanın açılmış olması, disiplin kurulu tarafından verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz.
Birlik ve organlarının görev ve yetkilerine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

Seçim usul ve esasları
Çağrı usulü ve toplantı yeter sayısı
(1) Seçimli genel kurul dört yılda bir Kasım ayında toplanır. Ayrıca; genel kurul, yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu tarafından veya kayıtlı üye sayısının üçte birinin çağrısı ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağan ve olağanüstü genel kurula temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır. İlk genel kurul toplantısında bu çoğunluk elde edilemediği takdirde genel kurul en fazla bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır. Genel kurulda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alınır.
(2) Birlik yönetim kurulu tarafından, genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi, ilk genel kurul toplantısında çoğunluk elde edilemediği takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, tarihi, saati, gündemi ve Birliğe son başvuru tarihi, toplantıdan en az doksan gün önce Birlik internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca aynı süre içinde Birlik üyelerine iadeli taahhütlü mektup veya faks veya e-mail yoluyla bildirilir.
(3) Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az doksan gün önce Bakanlık internet sayfasında yayınlanmak üzere Birlik tarafından bildirilir.
(4) Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az doksan gün önce, Türkiye genelinde yayınlanan iki günlük gazetede ilan olunur.
(5) Birlik tarafından toplantıdan en az otuz gün önce Bakanlığa müracaat ile toplantı yeri, günü, saati ve gündemi, ilk toplantıda çoğunluk elde edilemediği takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi talep edilir. Bakanlık, görevlendirilecek yeter sayıda temsilciyi Birliğe bildirir.
(6) Toplantıdan en az otuz gün öncesinde ilin en büyük mülki idare amirliğine toplantı yeri, günü, saati ve gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk elde edilemediği takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, tarihi, saati ve gündemi Birlik tarafından bildirilir.

Toplantı hazırlık çalışmaları
(1) Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim ve disiplin kurulu raporları toplantıdan altmış gün önce Birlik merkezinde ve Bakanlığın internet sayfasında üyelerin bilgilerine sunulur.
(2) Birlik tarafından, genel kurul toplantısından en az kırk gün önce genel kurul üyelerini gösteren genel kurul toplantısına katılacaklar listesi oluşturulur ve Bakanlığa bildirilir.
(3) Bakanlık, seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az otuz gün önce, genel kurul üyelerini gösteren genel kurul toplantısına katılacaklar listesini, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirleyen bir yazıyla birlikte üç nüsha olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına ve Birliğe verir.
(4) İlçe seçim kurulunca onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Birlik genel merkezi ve genel kurulun yapılacağı yerde asılmak suretiyle ayrıca Bakanlık internet sayfasında yedi gün süre ile ilan edilir.
(5) İlan edilen hususlara ilişkin itirazlar yedi günlük ilan süresi içinde ilçe seçim kuruluna yapılır. Süresinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Bakanlığa ve Birliğe gönderilir.
(6) Hakim, kamu görevlileri arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Ayrıca üç yedek üye belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.
(7) Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup görevleri, bu işlemler bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
(8) Her iki yüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. İki yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, seçim kurulundan sağlanır.
(9) Oy verme işlemi genel kurul görüşmelerinden sonraki gün saat 09:00'da başlar ve saat 16:00'ya kadar, gizli oy, açık tasnif esaslarıyla devam eder. Seçim süresi sona erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen üyeler de oylarını kullanırlar. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin resmi bir kuruluşça verilen TC kimlik numaralı ve resimli kimlik belgesi ile kanıtlanmasından ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, asıl ve yedek üyeler belirtilerek düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. Adaylar asıl ve yedek üye olarak liste halinde seçime girerlerse, tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asil adaylar asil, yedek adaylar da yedek olarak seçimi kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler sıralanır.
(10) Genel kurullarda oy verme işlemi alt yapı müsait olduğu takdirde elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.
(11) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde, tutanaklar ile elektronik ortamda kullanılan oylar hakim tarafından birleştirilir. Geçici seçim sonuçları, tutanakların birer örneğinin seçim yerinde asılması ile Birlik ve Bakanlık internet sayfasında yayınlanması suretiyle ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder. Seçim sonuçları ilçe seçim kurulu tarafından üst kuruluşlara, Bakanlığa ve Birliğe bildirilir.
(12) Hakim, herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu veyahut seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, ilgililer bu karara, tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu, en geç iki iş günü içinde itirazı inceler ve kesin olarak karara bağlar. İptal kararının kesinleşmesi üzerine hakim, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgililere ve Bakanlığa bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.
(13) Seçimlerin tamamının iptali halinde seçimler yenileninceye kadar geçen sürede yönetim kurulu görevini yapmak üzere Bakanlık tarafından, genel kurul üyeleri arasından üç kişilik bir kurul atanır.
(14) İlçe seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre tavan gösterge üzerinden ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri genel kurulu düzenleyen Birlik tarafından karşılanır.
(15) Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, kamu görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

Olağan genel kurul toplantı gündemi
(1) Olağan genel kurul, aşağıdaki ve gerek görülmesi halinde yönetim kurulu tarafından ilave edilecek diğer gündem maddeleri ile toplanır. Genel kurul sırasında gündeme madde eklenmesi, ancak başkanlık divanının oluşumundan sonra, genel kurula katılan üyelerin yirmide birinin yazılı isteği ile ve yapılacak oylama sonucuna göre gündeme alınır. Gündem maddeleri ayrı ayrı görüşülür.
(2) Gündem maddeleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yoklama, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
b) Başkanlık divanı seçimi
c) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi
ç) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
d) Denetim ve disiplin kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi
e) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi
f) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi
g) Yönetim kurulunun ibrası
ğ) Denetim kurulunun ibrası
h) Disiplin kurulunun ibrası
ı) Birliğin yeni dönem çalışma programı ve bütçe tasarısının görüşülmesi
i) Dilek ve temenniler
j) Seçimler
k) Kapanış

Olağanüstü genel kurul toplantıları
(1) Yönetim kurulu asil üyelerinin salt çoğunluğu veya Birliğe kayıtlı üye sayısının üçte birinin çağrısı ile olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü genel kurul toplantısı, çağrıyı yapanların belirleyeceği gündemle yapılır. Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem dışında görüşme yapılamaz.

Başkanlık divanı
(1) Bakanlık temsilcisinin denetim ve gözetiminde başkanlık divanı, Bakanlık temsilcisine yapılan yazılı başvuru ile oluşan liste ya da listelerin genel kurulda oylanması ve en fazla oy alan liste ile belirlenir. Başkanlık divanı, genel kurulu gündeme göre sevk ve idare etmek ile görevli bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki katip üyeden oluşur.
(2) Genel kurul toplantılarının yapılış usulü, seçimler, yasaklar ve divan heyetinin görev ve yetkilerine ilişkin diğer hususlar yönetmelikle belirlenir.

Seçilme şartları
(1) Genel kurul üyelerinin, yönetim, denetim ve disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar şunlardır:
a) En az lise mezunu olmak.
b) En az beş yıldır Birliğe kayıtlı seyahat acentesi yetkilisi olmak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.
(2) Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin düşmesi halinde ilk yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin üyeliğe davetine ilişkin karar ve işlemler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Organlarda görev alma yasağı
(1) Denetim ve disiplin kurulu üyesi olanların, yönetim kurulunda görev almaları yasak olduğu gibi, bu kişilerin eşleri, üstsoy, altsoy ve ikinci derecedeki kan hısımlarının da aynı dönemde yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev almaları yasaktır.

Amaç dışı faaliyet yasağı
(1) Birlik, iştirakleri hariç olmak üzere kuruluş amaçları dışında herhangi bir faaliyette bulunamaz. Kuruluş amaçları dışında faaliyet gösteren veya bu kanunda belirtilen asli görevlerini Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen Birlik sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Bakanlığın başvurusu veya bu kuruluşların bulundukları yer cumhuriyet başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama, basit yargılama usulüne göre yapılır ve en geç iki ay içinde sonuçlandırılır.
(2) Görevlerine son verilen organların yerine, bu Kanundaki usul ve esaslara göre, en geç doksan gün içinde yapılacak genel kurul ile yenileri seçilir. Görevlerine son verilen organ üyelerinin cezai sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki hükümler gereğince görevlerine son verilmesine neden olan ve mahkeme kararında belirtilen tasarrufları hükümsüzdür. ''

MADDE 21- 1618 sayılı Kanunun 35. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35- (1) Birliğin gelirleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Üyelerin Birliğe giriş aidatı ve yıllık aidat.
b) Seyahat acenteleri personelinin yetiştirilmesi için düzenlenecek kurs ve seminerlerden temin edilecek gelirler.
c) Bağış ve yardımlar.
ç) Birlikçe düzenlenecek ve onaylanacak belgeler ve verilecek hizmetlerin gelirleri.
d) Yayınlardan, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.
e) Fuar, sergi ve benzeri organizasyonlardan elde edilecek gelirler.
f) Birliğin menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, iştirak ve şirket karlarından elde edilecek gelirler.
g) Bu Kanun ile Birlik tarafından verilmesi uygun görülen para cezalarından elde edilen gelirler.
ğ) Seyahat güvence kurulu tarafından belirlenen teminat üzerinden tur operatörlerinden alınan bedeller.
h) Diğer gelirler.
(2) Birliğe giriş aidatı, talep edilecek her işletme belgesi için kırk bin Türk Lirası olup, nakden ve bir defada tahsil edilir.
(3) Yıllık aidat, Birliğe giriş aidatının yüzde dördüdür. Birliğe giriş aidatı ve yıllık aidat her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Yılı içinde tahsil edilmeyen aidatlar için yasal gecikme faizi uygulanır. ''

MADDE 22- (1) 1618 sayılı Kanunun, 8. maddesinin (d) bendi ile 36. Geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 23- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına “14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununda yer alan belgesiz seyahat acenteliği ve belgesiz tur operatörlüğüne ilişkin suçlar '' cümlesi (c) bendi olarak eklenmiş, dördüncü fıkrasındaki “(6) numaralı alt bentlerinde '' ibaresinden sonra gelmek üzere “ ve (c) bendinde '' ibaresi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“ (17) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununun 1 inci maddesinin (b) ve (l) bentlerinde tanımlanan kurum ve kuruluşlar, kendi görev alanına giren suçların internet ortamında işlendiğini tespit etmeleri halinde, bu yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı alabilirler. Erişimin engellenmesi kararları uygulanmak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderilir. ''

MADDE 24- 1618 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;
(1) (A) grubu işletme belgesine sahip acentelerinin belgeleri, iki yıl içerisinde seyahat acentesi işletme belgesine çevrilir.
(2) (B) ve (C) grubu seyahat acentesi işletme belgeleri iki yıl içerisinde teminat miktarının yedi bin Türk Lirasına tamamlanması kaydı ile seyahat acentesi işletme belgesine çevrilir.
(3) Mevcut şube izin belgeleri iki yıl içinde teminat miktarının yedi bin Türk Lirasına tamamlanması kaydı ile aynı tüzel kişilik adına seyahat acentesi işletme belgesine çevrilir. Mevcut şube izin belgeleri, hakim hisse aynı tüzel veya gerçek kişiye ait olmak şartıyla üç ay içerisinde başvurmak ve yedi bin Türk Lirası teminat miktarını tamamlamak kaydı ile yeni tüzel kişiliğe devredilebilir.
(4) Mevcut şube izin belgeleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde başvurmak ve teminat miktarını iki yüz elli bin Türk Lirasına tamamlamak kaydı ile farklı bir tüzel kişiliğe devredilebilir.
(5) Bu madde kapsamında belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen seyahat acentelerinin, işletme ve şube izin belgeleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın geçersiz olur ve iptal edilmiş sayılır. ''

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan seyahat acentelerine 12. maddede belirtilen teminat miktarı uygulanmaz.
(2) Seyahat acenteleri, mevcut teminatının her ne sebeple olursa olsun çözülmesi halinde, bu Kanunun 12. maddesinde belirlenen teminat miktarını tamamlamak ile yükümlüdür.
(3) Bu yükümlülüğe uymayan seyahat acentelerinin belgeleri bu Kanunun 26. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince iptal edilir. ''

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Seyahat acentelerinde çalışacak personelin, Mesleki Yeterlilik Kurumunca kabul edilmiş mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Seyahat acentelerinde çalışacak personele ilişkin hükümler yönetmelikle belirlenir. ''

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanunun 34. maddesindeki seçimlere dair hükümler, ilk genel kuruldan itibaren uygulanır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce seçilmiş olan Birlik yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin görev süreleri, seçildikleri anda yürürlükte olan yasal süre sonuna kadar devam eder. ''

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Bakanlık tarafından çıkarılır.

(2) Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa dayanılarak çıkartılan yönetmelik ve diğer mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. ''

MADDE 25- Bu Kanunun 3., 9., 12. ve Geçici 3. maddeleri Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, diğer maddeler ise Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TURSAPNET
TURIZMCILER VE SEYAHAT ACENTELERI
PLATFORMU MODERASYON EKIBI
Facebook: http://www.facebook.com/groups/TURSAPNET
 

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2005 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.