• BIST 93.173
  • Altın 225,982
  • Dolar 5,4398
  • Euro 6,1969
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C

Kındılçeşme mahkemelik oluyor

Kındılçeşme mahkemelik oluyor
Kemer Belediyesi Kındılçeşme’de yapılaşmayı önlemek için Orman ve Turizm bakanlıklarına yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açtı.

KEMER/ ANTALYA - Kemer Belediyesi son dönem gündemi meşgul eden Kındılçeşme"de yapılaşmayı önlemek için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı'na karşı bölgenin halkın kullanımına açılması için yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açtı.
Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “ Söz verdiğimiz gibi Kındılçeşme"nin halkın kullanıma açık hale getirmek için mücadelemizi hukuki yollardan sürdürüyoruz. Bu mücadele sonunda inanıyoruz ki, Kemer"in tek mesire yeri olan Kındılçeşme halkımızın kullandığı bir alan olarak kalacaktır. “dedi.
Konu ile ilgili Yürütmeyi durdurma istemli Danıştay ilgili Dairesi Başkanlığına sunulmak üzere Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesine dava açıldı.Konu ile ilgili dilekçe aşağıda yer almaktadır.

Yürütmeyi Durdurma istemlidir

DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI"NA
Sunulmak üzere
ANTALYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI"NA

DAVACI :KEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kemer /ANTALYA

DAVALILAR:
1-Çevre ve Orman Bakanlığı- Bakanlıklar ANKARA
2-Kültür ve Turizm Bakanlığı –Sıhhiye ANKARA

DAVA KONUSU:Çevre ve Orman Bakanlığı"nın 05.01.2009 tarihli Antalya Beydağları Uzun Devreli Gelişim Planı Revizyon tadilatı ile buna uygulamaların yürütmesinin durdurularak iptali istemidir.

İşlemin Öğrenilme Tarihi:23.02.2009

OLAYLAR ve HUKUKİ YARAR:

1. ANTALYA Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü"nün 18.02.2009 Tarihli yazısının Başkanlığımıza 23.02.2009 tarihinde bildirdiği yazısı ile Kındılçeşme"nin de dahil olduğu Antalya Beydağları Sahil Milli Parkı içinde yeni revizyon çalışmasının onaylandığı, bu durumda çadırlı kamp alanının kamp alanına dönüştürüldüğü aynı zamanda Göynük çadırlı kamp alanının da bu kapsam içinde günübirlik kamp alanına dönüştürüldüğü öğrenilmiştir. Göynük kamp alanı şu an büyük bir yapılaşma içinde olduğu için aynı şey kullanılan kamp alanı içinde olacağı korkusu yaratmıştır.
2. Başkanlığımızın faaliyet ve yetki alanları gereği, şehircilik ilkeleri ve hukukun üstünlüğünü sağlamak için hak ihlallerinde ve kamu yararı olmayan işlemlerde dava açma ehliyetleri bulunmaktadır.

İPTAL NEDENLERİ:

3. Milli Parklar Uzun Devreli Gelişim planının değiştirilmesi için bilimsel çalışmalar yapılmalı ve gerçekten Milli Park içinde bir ihtiyaç varsa ona göre bilimsel verilerle değişikliğe gidilmelidir. 2873 sayılı Milli Parklar kanunu ve ilgili yönetmeliği de bu şekildedir. Ancak, alanda ne gibi bilimsel çalışmalar yapılarak çadırlı kamp alanının kamp alanına çevrilmesi ve oradan da günübirlik tesisler adı altında yapılaşmaya izin verilmesi uygun görülmüştür, bilinmemektedir.
Milli Parklar kanunu 14. Madde şu şekildedir.
“Bu Kanun kapsamına giren yerlerde Tabii ve ekolojik denge ve tabii ekosistem değeri bozulamaz,
Yaban hayatı tahrip edilemez,
Bu sahaların özelliklerinin kaybolmasına veya değiştirilmesine sebep olan veya olabilecek her türlü müdahaleler ile toprak, su ve hava kirlenmesi ve benzeri çevre sorunları yaratacak iş ve işlemler yapılamaz,
Tabii dengeyi bozacak her türlü orman ürünleri üretimi, avlanma ve otlatma yapılamaz,
Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak savunma sistemi için gerekli tesisler dışında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadıkça her ne suretle olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskan yapılamaz. “
4. Yapılması düşünülen alanlarla birlikte alanın kamp alanı olma özelliği yitirilecek, doğal dengesi bozulacaktır. Haricen öğrendiğimiz Çevre ve Orman Bakanlığı"nın Antalya Barosuna hitaben yazdığı 31/03/2009 tarihli cevabi yazıda, “Kındılçeşme Kamp alanı ile ilgili olarak ise 19/11/2003 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve onaylı UDGP kapsamında inceleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.” denilmektedir.
5. Fakat bir alttaki paragrafta ise “… talep konusu olan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planları, Turizm Merkezi olması sebebi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı"nca onaylanmıştır” demektedir. Yeni bir plan yapılmış ise bunun açıkça tarafımıza bildirilmesi gerekir.
6. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere 2004 yılında alanın özel şirketlere ihale edilmesi ve beraber hizmet kalitesi son derece bozulmuştur. Bununla ilgili kampçıların ve yöre halkının şikâyetleri mevcuttur. Bu şikâyetler sonucu Kemer Orman Bölge Şefliği durumu Genel müdürlüğüne iletmesine rağmen durumda hiçbir iyileşme olmamıştır. Kampın ihalesini alan şirketin amacı, kampçılara hizmet vermek değil, alanın yapılaşmasına yol açarak büyük gelir elde etmektir.
7. Uzun devreli Gelişme Planı Revizyonunda alanın çadırlı kamp alanından kamp alanına dönüştürülmesi ilk başta masum gibi gözükse de uygulama öyle olmamıştır. Göynük kamp alanına inşaatlar yapılmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı"nın tarafımıza gönderdiği ekli plan notları 4.2.4.2.1 kısmında “çadır alanı düzenlemesi, bungalov ve ortak kullanıma yönelik tesisler” yer almaktadır. Her ne kadar elimizde uygulama planı ve mimari proje yok ise de alınan duyumlardan alanın çoğunun lüks bungalovlardan oluşacağı, altı beton ve çelik konstrüksiyon, üst tarafı ağaç kaplama olacağı şeklindedir. 21/6/2005 tarihinde yayımlanan 25852 sayılı Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 23. maddesi kamp alanlarını düzenlemiştir. Burada “Kapasite ve kampçı birimleri: Kampinglerde, kampçı ünitesi başına hesaplanacak alan seksen metrekaredir. Kampçı ünitesi; çadır veya çadır-araba veya otokaravan veya bungalovdan oluşur, her ünite ortalama üçer kişiliktir. Yerli ve yabancılara ait karavan veya otokaravanların bakım, onarım ve kışlaması için gerekli düzenlemeler yapılabilir. Bungalov üniteleri; en fazla üç yatak kapasiteli düzenlenir, toplam kampçı ünitesi sayısının yüzde yirmisini aşamaz, ayrıca bu ünitelerde mutfak düzenlemesi yapılamaz.” denilmektedir. Bazı gazete haberlerine göre İşletmeci Niyazi Gökhan" ın “48 adet kır evi, 27 adet 76 metrekarelik, 28 adet 109 metrekarelik 3 adet de 196 metrekarelik inşa edilecek yapılarından” söz edilmektedir. Bu yapılara bungalov denmiştir. Oysa andığımız yönetmelikte bungalovların üçer kişilik yatma kapasitesi olması gerektiği belirtildiği gibi tüm alanda %20 oranını geçemez hükümlerine aykırı davranılmıştır. 109 metrekarelik bungalov olması mümkün değildir. 30 çadır alanı da yüzde yirmi oranının çok altında kalmakta, oran tersine işleyerek neredeyse yüzde yirmilik alan çadır alanına dönüştürülmektedir. Bu da anılan yönetmeliğe ve projenin yapım amacına tamamen ters bir durumdur.

KAMU YARARI AÇISINDAN
8. Kemer Kındılçeşme çadırlı kamp alanı, civarda bulunan Göynük ile beraber tek çadırlı kamp alanıdır. Fakat yapılan planlar özellikle yaratılan fiili durumla burası halka kapatılmaya çalışılmaktadır. Bölgedeki nadir güzellikteki rekreasyon alanlarından olması nedeniyle ve denizinin güzelliğiyle bu yer ünlüdür.
9. Bu yerin kamp alanına çevrilerek ağırlıklı olarak bungalov tipi yeni yapılara yer verilmesi nedeniyle hem yapılaşma olacaktır. Yeni yapılanma ile alan halka tamamen kapatılacak, doğal güzelliği yok olacaktır. Bu bölge Kemer İlçesinin akciğerleri olma özelliğine sahip ender bitki örtüsünün olduğu yeşil bir alandır.
10. Özellikle Antalya da alternatif bir turizm yaratma çabası içinde iken ve alternatif turizmin daha iyi getirisi olabilecekken bu tür projede kamu yararı bulunmamaktadır. Yerli halkın ve turistin doğayla iç içe olan kampçıların yeşil alan olan bölgelerden yararlanma ihtimali Kındılçeşme gibi bir bölgenin yok edilmesiyle zorlaşacak hatta imkansız hale gelecektir. Yapılması düşünülen alanda çadır sayısı 30"a düşürülecek ve bunlar sabit çadır olacaktır. Oysa eski haliyle buradan 225 çadırlık yer bulunmaktadır. Ekte sunduğumuz resimlerde Kındılçeşmenin eski haliyle son iki ay içinde kesilen bir kısım ağaçlar gözükmektedir.
11. Ayrıca Milli Parklar kanunu 14. Maddesinin d bendi; Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak savunma sistemi için gerekli tesisler dışında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadıkça her ne suretle olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskan yapılamaz. “ hükmünü içerir.
a. Dava konusu plan değişikliği ile “çadırlı kamp” alanı, “ kamp alanı” na dönüştürülmek suretiyle, Kındılçeşme" de yapılaşmanın önü açılmıştır. Ancak, bu değişiklikte KAMU YARARI YÖNÜNDEN BİZ ZORUNLULUK bulunmadığı gibi aksine, kamunun kullanımına yönelik kısıtlılık getirmektedir. Bu nedenle plan değişikliği kamu yararına aykırıdır.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ HAKKINDA:

12. Dava konusu Milli Park alanında bir kısım ağaç kesimine başlanmıştır. Bölge halkın kullanımına kapatılmıştır. Bu da telafisi imkânsız zararların başladığını göstermektedir. Yürütmeyi durdurma kararının geç kalması halinde inşaatlara da başlanacaktır. Bu da mevcut orman dokusunun yok olması anlamına gelecektir. Mahkeme kararı daha sonra lehimize gelişse bile, bunların uygulama olanağı inşaatlar bittikten sonra kalmamaktadır. Ekte sunulan resimlerde ağaç kesiminin başladığı alanın tel örgülerle kapatıldığına dair görüntüler vardır. Konu Milli Park alanı alan olduğu için ivedilikle ve karşı tarafın cevap dilekçesi beklenmeden YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI verilmesini arz ve talep ederiz.

HUKUKSAL DAYANAKLAR: Anayasa, İYUY; İmar Kanunu, Milli Parklar Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri, ilgili mevzuat

KANITLAR: Çevre ve Orman Bakanlığı"nın 05.01.2009 tarihli Antalya Beydağları Uzun Devreli Gelişim Planı Revizyon tadilatı, Gazete haberleri, Fotoğraflar, Bilirkişi incelemesi, her tür yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM:
I. Çevre ve Orman Bakanlığı"nın 05.01.2009 tarihli Antalya Beydağları Uzun Devreli Gelişim Planı Revizyon tadilatı ile buna bağlı uygulamaların YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA
II. Anılan planın İPTALİNE
III. Dava masrafları ve yasal vekâlet ücretinin karşı taraflar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ederiz.

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.