• BIST 96.886
  • Altın 237,422
  • Dolar 5,8039
  • Euro 6,5177
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C

Havayollarına 3 yıl süre verildi

Havayollarına 3 yıl süre verildi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’ne göre havayolu işletmelerine ödenmiş sermaye uyumu için 3 yıl süre verildi

ANKARA – Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’ne göre yolcu ve yük taşımacılığı yapan havayolu işletmelerine ödenmiş sermaye uyumu için 3 yıl süre verildi. İşletmeciler, organizasyon ve yönetici personel nitelikleri ile ilgili gerekli koşulları ise en geç 3 ay içerisinde sağlayacak. İşletmelerin, bir ay içerisinde talepte bulunmamaları halinde bu işletmelere bu yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacak. Bugüne kadar ön izin alarak ticari hava taşımacılığı yapmak için işletme ruhsatı alma aşamasına gelmiş olan işletmelere, talep etmeleri halinde, mülga yönetmelik hükümlerine göre ruhsat verilecek.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelik, iç ve dış hatlarda tarifeli veya tarifesiz seferlerle ücret karşılığında yolcu ve yük veya sadece yük taşımak üzere kurulmuş veya kurulacak ticari hava taşıma işletmelerine ruhsat verilmesini ele alıyor. Verilen ruhsatın askıya alınması veya iptal edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmesini içeriyor. İşletmelerin, sahiplerinin ve personelinin taşıması gereken nitelikleri, görevlerini ve sorumluluklarını belirlemeyi amaçlıyor. Yönetmelik, ticari hava taşımacılığı yapmak üzere kurulacak işletmelerle bu işletmelerde görev yapan/yapacak yönetici ve teknik personeli ve bu işletmelerde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor.

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ-
İşletmeci, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince şirket sözleşmesini hazırlayacak. Ticaret siciline tescilini yaptıracak. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmasını sağlayacak ve şirket sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin bir suretini Genel Müdürlüğe sunacak.
Koltuk kapasitesi yirmiden az hava araçları ile ticari hava taşımacılığı faaliyetinde bulunacak işletmeler anonim veya limited şirket; sadece yük taşımacılığı faaliyeti veya koltuk kapasitesi yirmi ve daha fazla olan hava araçları ile faaliyette bulunacak işletmeler anonim şirket olarak kurulacak ve işletme süresince bu hukuki yapılarını kuracak.

TİCARİ MERKEZLERİ ÜLKE SINIRLARI İÇİNDE OLACAK-
Sadece yük taşımacılığı veya koltuk kapasitesi yirmi ve daha fazla olan hava araçları ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak işletmecilerin şirket sözleşmesinin amaç ve konu başlığı altında havacılık ve havacılıkla bağlantılı işler dışında bir çalışma alanına yer verilemeyecek.
Bu Yönetmeliğe göre ticari hava taşımacılığı yapmak üzere kurulmuş veya kurulacak işletmecilerin ticari merkezleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bulunacak.
Ticari hava taşıma işletmeciliği yapacak şirketlerin; paylarının en az yüzde 51′inin nama yazılı olması, çoğunluk paylarının ve yönetim kurulu üyeleri ile oy hakkı çoğunluğunun ve kontrolünün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan paydaşlarda bulunması, kurucunun veya kurucu paydaşların, temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinin 2920 sayılı Kanunun 18. maddesi ile belirlenen suçlardan kesin hüküm giymemiş olmaları, haklarında Mahkemece alınmış ve kesinleşmiş bir iflas veya konkordato kararı olmaması gerekecek.
Borsa İstanbul A.Ş.’de veya uluslararası borsalarda işlem gören halka açık ticari hava taşımacılığı yapacak işletmelerin paylarının yüzde 51′inin nama yazılı olması şartı aranmayacak. Ancak Borsa İstanbul A.Ş.’ de veya uluslararası borsalarda işlem gören hisselerin dışında kalan nama yazılı payların çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan paydaşlarda olması ve işletmeyi temsil ve idare etmeye yetkili şahısların çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunlu olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve vatandaşlarının ortak oldukları şirketlerde bu paydaşlar Türk ortak olarak kabul edilecek.

HİSSE DEVRİ VE HİSSE ORANI ARTIRIMINDA İZİN ALINMASI ZORUNLU OLACAK-
Ön izin alan veya işletme ruhsatına sahip olan işletmelerin, mevcut hissedarlarından herhangi birisinin; nama yazılı hissesinin tamamını veya bir kısmını devretmesi, mevcut hisse oranını artırması işlemleri yapılmadan önce, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden izin alınması zorunlu olacak. Ancak, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri saklı tutulacak. İşletmeler tarafından, hisselerinin Borsa İstanbul’da halka arzından önce Genel Müdürlükten izin alınacak. Hisse devredilecek yeni pay sahibinden, kuruluş aşamasında kuruculardan ve hissedarlardan istenen tüm bilgi ve belgeler istenilecek. Ön izin alan veya işletme ruhsatına sahip olan işletmelerin paydaşları, paylarını kurucu paydaşlar, paydaşlar, dolaylı paydaşlar, temsile yetkili yöneticilere devredemeyecek.

DOLAYLI PAY SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ-
Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde işletmecilerin sermayesindeki dolaylı pay sahipliği, işletmede pay sahibi bulunan veya pay devralacak tüzel kişi ortaklıklar ile varsa bunların tüzel kişi ortaklarının ortaklık yapıları zincirleme bir suretle gerçek kişilere ulaşılıncaya kadar tespit edilebilecek.
Ön izin alan veya işletme ruhsatına sahip olan işletmeciler, diğer bir işletmeci ile birleşmesi veya bütün aktif ve pasiflerini diğer bir işletmeciye devretmesi, bütün aktif ve pasifleri ile diğer bir işletmeciyi devralması veya hava taşımacılık faaliyetlerinin bölünmesi işlemleri yapılmadan rekabet mevzuatı gereğince Rekabet Kurumundan izin gerekliliği halinde izin alınarak, gerekmemesi durumunda ön izin aşamasında istenen belgeler ve bir yıllık iş planı ile birlikte izin almak için Genel Müdürlüğe başvuracak.

KURUCU PAYDAŞLAR, PAYDAŞLAR, DOLAYLI PAYDAŞLAR, TEMSİLE YETKİLİ YÖNETİCİLER-
İşletmenin gerçek ve tüzel kişi kurucuları ve paydaşları ile tüzel kişilerde dolaylı paya sahip gerçek kişi paydaşların ve işletmenin tüzel kişiliğini temsil ve idare etmeye yetkili yöneticilerinin; ticari hava taşıma işletmeciliği faaliyetinde bulunurken müflis veya konkordato ilan etmiş olması, koltuk kapasitesi yirmi ve daha fazla olan hava araçları ile ticari hava taşımacılığı faaliyetinde bulunan havacılık işletmesinde işletme ruhsatı iptali halinde, işletme ruhsatının, askıya alındığı tarihte veya iptal edildiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi, yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve/veya sorumlu müdür olması, sorumlu yönetici personel için yönetici onay belgesinin iptal edilmesinden itibaren iki yıldan fazla bir sürenin geçmemiş olması halinde işletme ruhsatı talebi, paydaş ve yönetim kurulu üyeliği, sorumlu müdür veya sorumlu yönetici personel başvuruları kabul edilmeyecek.
Ön izin alan veya işletme ruhsatına sahip olan işletmecilerin, yönetim kurulu üyelerinde değişiklik olması halinde, değişiklik tarihinden itibaren on dört gün içinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunlu olacak. Yeni yönetim kurulu üyeleri ile ilgili yeni yönetim kurulu yapısını gösteren resmi belgeler ile ön izin aşamasında istenen tüm bilgi ve belgeler Genel Müdürlüğe sunulacak. Bu işlemler sonucunda yönetim kurulu yapısında bu Yönetmelik hükümlerinde öngörülen hususlara aykırılık oluştuğu takdirde Genel Müdürlük tarafından verilecek süre zarfında bu aykırılığın giderilmesi gerekli olacak. Aykırılığın süresi içinde giderilmemesi durumunda iki aylık süre ile işletmenin faaliyetlerinde kısmi sınırlamalar yapılacak. İki ay içinde de aykırılığın giderilmemesi durumunda işletme ruhsatı askıya alınır veya iptal edilecek.

İNCELEME KOMİSYONUNUN TEŞKİLİ VE GÖREV SÜRESİ-
İnceleme komisyonu, işletme ruhsatı taleplerini ve mevcut işletme ruhsatlarının geçerliliğine yönelik herhangi bir uygunsuzluğu değerlendirmek ve alınacak önlemleri belirlemek, mevcut işletme ruhsatlarının kapsamının değiştirilmesine yönelik talepleri değerlendirmek üzere Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile beş asil ve iki yedek üyeden oluşacak. Genel Müdür komisyonun asli üyesi ve başkanı olacak. Diğer üyeler ile iki yedek üye Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları arasından Genel Müdür tarafından belirlenerek Bakan onayına sunulacak. Komisyon üyelerinden birinin herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde yedek üyelerden biri ayrılan üyenin yerine Genel Müdür onayı ile komisyon asli üyesi olarak seçilecek. Asil üyelerden birinin bulunmaması halinde yedek üyeler, bulunmayan asil üyelerin yerini alacak.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ESASLARI-
İnceleme komisyonu, komisyon başkanının gerekli gördüğü hallerde toplanacak. Komisyonun sekretarya işleri, Genel Müdürlük Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek.

ULUSLARARASI STANDARTLARIN GÜNCELLENMESİ-
İşletmelerin, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ile Türkiye’nin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan standartlarda oluşan yenilik ve değişiklikleri takip etmesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aksi belirtilmedikçe işletme süresince uyum sağlaması esas olacak.
26539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A) yürürlükten kaldırıldı. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte mülga Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılacak.

TARİFELİ VE TARİFESİZ SEFERLERLE YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI YAPACAK HAVA YOLU İŞLETMELERİ-
İç veya dış hatlarda tarifeli ve tarifesiz seferlerle ticari hava taşımacılığı yapacak işletmecilerin Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmesi gerekecek. Bu işletmelerin yetkilendirilmelerinde; filosunda koltuk kapasitesi yüz ve daha fazla olan uçaklar ile operasyon yapacak işletmelerin; Mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az beş adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gerekecek. İşletmenin, asgari on beş milyon dolar ödenmiş sermayeye sahip olması zorunlu olacak. Bu sermaye en fazla on beş uçak için yeterli olup mülkiyet veya kiralık ayrımı yapılmaksızın işletmenin filosunda adına kayıtlı bulunan on beş üzeri her bir uçak başına en az bir milyon dolar karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gerekli olacak. İşletmeci, filosunda bulundurması gereken uçak sayısı ve ödenmiş sermaye koşullarını yerine getirmesi halinde, filosunda daha az koltuk kapasitesine sahip hava aracı veya sadece kargo uçağı bulundurabilecek. Bu hava aracı veya hava araçları için bu Yönetmelikte belirtilen koltuk ve kargo kapasiteleri dikkate alınarak ödenmiş sermaye ilave olarak aranacak. Filosunda koltuk kapasitesi en az yirmi en fazla doksan dokuz olan uçaklar ile operasyon yapacak işletmelerin; Mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az iki adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gerekecek. İşletmenin; asgari beş milyon dolar ödenmiş sermayeye sahip olması zorunlu olacak. Bu sermaye en fazla on uçak için yeterli olup, mülkiyet veya kiralık ayrımı yapılmaksızın işletmenin filosunda adına kayıtlı bulunan on üzeri her bir uçak başına en az beş yüz bin ABD Doları karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek. İşletmeci, filosunda bulundurması gereken uçak sayısı ve ödenmiş sermaye koşullarını yerine getirmesi halinde, filosunda daha az koltuk kapasitesine sahip hava aracı veya sadece kargo uçağı bulundurabilecek Bu hava aracı veya hava araçları için bu Yönetmelikte belirtilen koltuk ve kargo kapasiteleri dikkate alınarak ödenmiş sermaye ilave olarak aranacak.

SADECE TARİFESİZ SEFERLERLE YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI YAPACAK HAVA YOLU İŞLETMELERİ-
İç veya dış hatlarda sadece tarifesiz seferlerle ticari hava taşımacılığı yapacak işletmecilerin Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmesi gerekli olacak. Bu işletmelerin yetkilendirilmelerinde; filosunda koltuk kapasitesi yüz ve daha fazla olan uçaklardan mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az üç adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gerekecek. İşletmenin, 10 milyon dolar ödenmiş sermayeye sahip olması zorunlu olacak. Bu sermaye en fazla on uçak için yeterli olup mülkiyet veya kiralık ayrımı yapılmaksızın işletmenin filosunda adına kayıtlı bulunan 10 üzeri her bir uçak başına en az 1 milyon dolar karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gerekli olacak.
İşletmeci, filosunda bulundurması gereken uçak sayısı ve ödenmiş sermaye koşullarını yerine getirmesi halinde, filosunda daha az koltuk kapasitesine sahip hava aracı veya kargo uçağı bulundurabilecek. Bu hava araçları için bu Yönetmelikte belirtilen koltuk ve kargo kapasiteleri dikkate alınarak ödenmiş sermaye ilave olarak aranacak.
İki uçağını Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydettirerek uçuş faaliyetlerine başlamak isteyen işletmeciye, Genel Müdürlük tarafından yayınlanan ücret tarifesinde yer alan işletme ruhsatı bedelini yüzde 50 fazlası ile ödemesi koşuluyla bir yıl süreli işletme ruhsatı verilecek. Alınan tarife farkı hiçbir sebeple işletmeciye iade edilmeyecek. Bu durumda işletmecinin, en geç bir yıl içerisinde diğer uçağını da Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydettirmesi gerekli olacak. Bir yıl içerisinde üçüncü uçağın Türk Sivil Hava Aracı Siciline kaydettirilememesi durumunda işletmecinin işletme ruhsatı askıya alınacak ve 3 ay süre verilecek. Bu süre içerisinde üçüncü uçağın Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıt ettirilememesi durumunda işletme ruhsatı iptal edilecek.

TARİFELİ VE TARİFESİZ SEFERLERLE SADECE YÜK TAŞIMACILIĞI YAPACAK HAVA YOLU İŞLETMELERİ-
İç veya dış hatlarda tarifeli veya tarifesiz seferlerle filosunda tamamı sadece yük taşımacılığı yapmak amacıyla düzenlenmiş uçaklarla ticari hava taşımacılığı yapacak işletmecilerin Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmesi gerekli olacak. Bu işletmelerin yetkilendirilmelerinde; filosunda tamamı sadece yük taşımacılığı yapmak amacıyla düzenlenmiş uçaklardan mülkiyet veya kiralık olmak üzere en az iki adet uçağın Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde adlarına kaydedilmiş olması gerekecek.
İşletmenin; 5 milyon dolar ödenmiş sermayeye sahip olması zorunlu olacak. Bu sermaye en fazla on uçak için yeterli olup, mülkiyet veya kiralık ayrımı yapılmaksızın işletmenin filosunda adına kayıtlı bulunan on üzeri her bir uçak başına en az 500 bin dolar karşılığı tamamı nakit ödenmiş sermayeye sahip olması gerekli olacak.
Sadece yük taşımacılığı amacıyla faaliyette bulunan işletmelerin filolarında yolcu uçağı bulundurulamayacak.

ÖN İZİN ALMIŞ MEVCUT İŞLETMELERİN DURUMU-
Bugüne kadar ön izin alarak işletme ruhsatı alma aşamasına gelmiş olan işletmelere, talep etmeleri halinde, mülga Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat verilecek. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmamaları halinde bu işletmelere bu yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacak.
İşletmecilerin, bugünden itibaren; tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilen işletmelerin ödenmiş sermayelerini en geç 3 yıl içerisinde, tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilen işletmelerin ödenmiş sermayelerini en geç 3 yıl içerisinde, tarifeli ve tarifesiz seferlerle yük taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilen işletmelerin ödenmiş sermayelerini en geç 3 yıl içerisinde bu yönetmeliğe uygun hale getirilecek. İşletmecilerin organizasyon ve yönetici personel nitelikleri ile ilgili gerekli koşulları en geç 3 ay içerisinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirecek.
Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce ön izin alan işletmelerin, işletme ruhsatı alınmasını müteakip mevcut durumlarını belirlenen bu süreler içerisinde yönetmeliğe uygun hale getirmesi gerekli olacak.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip ruhsatlandırılacak işletmecilerin vereceği teminat mektubunun ilgili işletmeler tarafından en geç 6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe sunulması zorunlu olacak. Mülga Yönetmeliğe göre alınan teminat mektupları en geç 6 ay içerisinde işletmelere iade edilecek. Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce nakde dönüştürülmüş olan teminat mektuplarına, mülga yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacak. Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Genel Müdürlük tarafından uçuş durdurma, ruhsat askıya alma veya iptali ile mali konulara ilişkin herhangi bir süre verme durumu olan işletmelerin teminat mektupları işletmeye iade edilmez ve mülga yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacak. Bu maddede belirtilen süreler içerisinde gereken koşulları sağlayamayan işletmecilerin uçuşları söz konusu gereklilikler karşılanıncaya kadar durdurulacak. Yönetmelik bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bu haber toplam 0 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.