• BIST 96.861
  • Altın 238,344
  • Dolar 5,8057
  • Euro 6,5299
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C

Beşikdüzü teleferik ihalesi 21 Mayıs'ta yapılıyor

Beşikdüzü teleferik ihalesi 21 Mayıs'ta yapılıyor
Teleferik Tesisi ile otel ve ticari tesislerin yapımı ve 29 yıl süreyle işi ihale edilecek. İhale 21 Mayıs'ta yapılacak..

TRABZON- Teleferik Tesisi ile otel ve ticari tesislerin yapımı ve 29 yıl süreyle işi ihale edilecek. İhale 21 Mayıs'ta yapılacak.. Beşikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından Beşikdağ Turizm ve Doğa Sporları Merkezinde bulunan teleferik tesisi ile otel ve ticari tesislerin yapımı ve 29 yıl süreyle işletilmesi işi ihale ediliyor. Yeterlik değerlendirme tarihi ve saati (1. OTURUM) 21 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak.

besikduzu-teleferik.jpegTELEFERİK TESİSİ İLE OTEL VE TİCARİ TESİSLERİN YAPIMI VE 29 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Beşikdüzü Belediye Başkanlığından:

1 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler

1.1. İhale konusu işin

a) Adı: “BEŞİKDAĞ TURİZM VE DOĞA SPORLARI MERKEZİNDE BULUNAN TELEFERİK TESİSİ İLE OTEL VE TİCARİ TESİSLERİN YAPIMI VE 29 YIL SÜREYLE İŞLETİLMESİ İŞİ “

b) Konusu: Beşikdağ Turizm ve Doğa Sporları Merkezinde bulunan teleferik tesisinin işletilmesi ile Beşikdüzü Belediyesi ile Maliye Bakanlığı adına hareket eden Trabzon Valiliği (Defterdarlık)/Beşikdüzü Kaymakamlığı (Malmüdürlüğü) ile Beşikdüzü Belediyesi arasında 17.06.2014 tarihinde imzalanan protokol kapsamında bulunan ve ekteki vaziyet planında gösterilen Teleferik tesisinin alt istasyon bölgesinin doğu ve batısındaki alanlarda otopark ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun ticari tesislerin ve Beşikdağ Tabiat Parkı gelişme planında öngörülen ve ekteki Beşikdağ vaziyet planında gösterilen 500 m ve üzerindeki kotlardaki yapı ve tesislerin yapımı ve bu tesislerden Beşikdüzü Belediyesine ait taşınmazlar üzerinde yapılacakların kiracı lehine tapuya işlenecek sınırlı ayni hak ile 29 yıl süreyle işletilmesi için kiraya verilmesi ve bu süre sonunda İdareye devir edilmesi işidir. Beşikdüzü Belediyesi tarafından yaptırılan teleferik tesisinin 29 yıllık işletme hakkını kazanan Kiracı, bunun karşılığında Beşikdağ Tabiat Parkında vaziyet planında gösterilen yapı ve tesisler (Otel, Çarşı v.s.) ile teleferik alt istasyon bölgesinin doğu ve batısındaki alanlarda otopark ve ticari tesisleri yapacaktır. Kiracı, 29 yıllık kiralama süresinin sonunda teleferik tesisini tüm bakımları yapılmış, çalışır şekilde Beşikdüzü Belediyesine teslim edecektir. Kiracı, ayrıca yaptığı tüm yapı ve tesislere (Otel, Çarşı, Ticari Tesis v.s.) ait demirbaşları ve binaları da bakım ve onarımları yapılmış şekilde Beşikdüzü Belediyesine fatura karşılığında (Bir Türk Lirası "izbedel" ile Belediyenin ticari kayıtlarında yer alabilmesi için) devir edecek, bırakacaktır.

c) Yapılacağı yer: Beşikdüzü-Trabzon

2 - İhale ve yeterlik değerlendirmesine ilişkin bilgiler

2.1. İhale usulü: İhale 2886 sayılı “Devlet İhale Kanununun” 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacaktır.

a) Yeterlik başvurularının ve tekliflerin sunulacağı adres: Cumhuriyet Mahallesi Ziraat Bankası Cad. No: 17   61800 Beşikdüzü/TRABZON

b) Yeterlik değerlendirmesi ve ihalenin yapılacağı yer: Cumhuriyet Mahallesi Ziraat Bankası Cad. No: 17   61800 Beşikdüzü/TRABZON

c) İhale yeterlilik dosyasının sunulacağı son tarih ve saat: 21.05.2018 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00 a kadar.

d)Yeterlik değerlendirme tarihi ve saati (1. OTURUM): 21.05.2018 tarihinde Türkiye saati ile saat: 11.00

e) İhale tarihi ve ihale fiyat teklifinin sunulacağı tarih ve saat (2. OTURUM): 21.05.2018 tarihinde Türkiye saati ile saat: 14.30

3 - İhale dokümanının görülmesi ve temini

3.1. İhale dokümanı, aşağıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak, ihaleye katılacak olanların, İdare tarafından hazırlanan CD ortamındaki ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yerler: Beşikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Beşikdüzü Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

c) İhale dokümanı satış bedeli: 2.500,00.-TL + % 18 K.D.V

4 - Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu.

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

d) Bu şartnamenin 4.3, 4.4 ve 4.5 maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.

4.2. Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin 20.000.000,00.-TRY (Yirmimilyon Türk Lirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

4.2.2. Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı. Geçici teminat miktarı; yapım işi karşılığı 1.200.000,00.-TRY (Birmilyonikiyüzbin Türk Lirası) dir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

İşlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından 22.000.000,00- TRY’den (Yirmiikimilyon Türk Lirası) az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

e) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.4. Bu ihalede, iş deneyim belgesi olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan;

“(B) Üst Yapı İşleri - II. Grup Bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat, Elektrik, Makine Mühendislikleri veya Mimar Diplomaları iş deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

4.5. Tekliflerin dili:

4.5.1. Başvuru ve teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, başvurunun ve teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin onay işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

5 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

5.1. İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

6 - İş ortaklığı

6.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

7 - Konsorsiyum

7.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

8 - Tekliflerin verilmesinde temel kriter

8.1. İhale konusu işin sözleşmesi akdedildiği tarihten, sözleşme süresinin sonuna kadar, Kiracı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü ile Beşikdüzü Belediyesi arasında 20.02.2018 tarihinde imzalanan Beşikdağı Tabiat Parkı gelişme planında öngörülen yapı ve tesislerin yapılarak işletilmesi işletmecilik sözleşmesinde belirtilen ve ekteki Beşikdağ vaziyet planında gösterilen 500 m ve üzerindeki kotlarda yapılacak tüm yapı ve tesisler için yıllık 5.000,00- TRY. (BeşbinTürkLirası) kira bedeli; Teleferik alt istasyon bölgesinde bulunan ve ekteki vaziyet planında belirlenen alanlarda yapılacak otopark, ticari tesisler ve teleferik alt istasyon binasının tamamı için yıllık 5.000,00- TRY (Beşbin Türk Lirası) ;teleferik üst istasyon binasının tamamı için yıllık 10.000,00- TRY (Onbin Türk Lirası) olmak üzere yıllık toplam 20.000.00- TRY (Yirmibin Türk Lirası) kira bedeli (yıllık artışlar yapılacaktır) ödeyecektir. Yıllık kira artışları her yılın 1 Ocak günü bir önceki yıl için TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık Y-ÜFE oranlarının toplamı olan oran kadar artırılacaktır. Y-ÜFE katsayısının (-) eksi çıkması halinde kira bedeli sabit kalacaktır. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenir.

8.2. Teleferik tesisinin işletme bedeli yıllık (12 aylık) 600.000,00-TRY (Altıyüzbin Türk Lirası) dir. Yıllık işletme bedel artışları her yılın 1 Ocak günü bir önceki yıl için TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık Y-ÜFE oranlarının toplamı olan oran kadar artırılacaktır. Y-ÜFE katsayısının (-) eksi çıkması halinde kira bedeli sabit kalacaktır. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenir.

8.3. İstekli, sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 30 (Otuz) gün içinde, Beşikdağında bulunan Otel inşaatının + 13.42 kotuna kadarki betonarme imalatlar ile çevre taş istinat duvarları için Beşikdüzü Belediyesi tarafından yapılmış harcamalara karşılık olarak 5.000.000,00-TRY (Beşmilyon Türk Lirası) tutarındaki bedeli Beşikdüzü Belediyesine ödeyecektir. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenir.

8.4. İstekli, teleferik tesisinin işletmeye alındığı tarihten itibaren 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında kira sözleşmesinde belirtilen teleferik tesisi gelirlerinin toplamı üzerinden ihalede %15’den az olmamak şartıyla belirleyeceği yüzdelik payı, Beşikdüzü Belediyesi tarafından yapılmış harcamalara karşılık olarak 5.000.000,00-TRY (Beşmilyon Türk Lirası) tutarındaki bedele, yıllık kiraya ve teleferik tesisinin işletme bedeline ilave olarak İdareye ödemeyi teklif edecektir. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenir. (Tesisin işletmeye alındığı tarih yıl içindeki her hangi bir güne denk gelir ise o tarihten 31 Aralık tarihine kadarki ve yine sözleşmenin sona erdiği tarih yıl içindeki her hangi bir güne denk gelir ise, 1 Ocak tarihinden o güne kadar işletilen teleferik tesisi gelirlerin toplamı esas alınacaktır.)

8.5. İstekli, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait kira ve işletme bedellerini sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç 30 (Otuz) gün içinde Beşikdüzü Belediyesine ödeyecektir. Bu bedele ayrıca Katma Değer Vergisi eklenir. 2019 ve 2020 yıllarına ait Y-ÜFE’den kaynaklanan artış bedelleri ise artışın belirlendiği yılın 1 Mart, 1 Haziran ve 1 Eylül günü mesai saati bitimine kadar 3 eşit taksitte ödenecektir.

9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanmasından itibaren tüm yapım işleri süresi dâhil 29 yıldır.

Bu haber toplam 1876 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Türkiye Turizm | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.